NMP

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

รายการอัปเดตการ์ดสำหรับ Dungeon Night Mare Pyramid

 

Nightmare Amon Ra Card

เพิ่มพลังโจมตีเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demon, Undead

และมอนสเตอร์ธาตุ Undead, Shadow แรงขึ้น 50%

Nightmare Ancient Mummy Card

เพิ่มการต้านทานต่อการโจมตีธาตุ Nautral +15%

ทุกการอัพเกรด 1 ขั้น เพิ่มพลังโจมตีทางเวทย์ธาตุ Fire +3%

เมื่อสวมใส่กับ Nightmare Mummy Card เพิ่มความทนทานการโจมตีธาตุ Neutral +5%

Nightmare Mummy Card
เมื่อได้รับพลังโจมตีทางเวทย์และทางกายภาพ
มีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูรอบตัวเองระยะ 11*11 ช่อง ติดสถานะหลับ
เมื่อสวมใส่กับ Nightmare Ancient Mummy Card
เพิ่มโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะหลับ

Nightmare Minorous Card
เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Brute และเผ่า Undead +10%
เมื่อสวมใส่กับ Nightmare Arclouse Card
เพิ่มความทนทานต่อการโจมตีของมอนสเตอร์เผ่า Brute และเผ่า Undead +5%
ไม่สน DEF 50% ของมอนสเตอร์เผ่า Brute และเผ่า Undead

Nightmare Verit Card

MATK + 5%
เมื่ออัพเกรดขั้น 7 MATK +3%
เมื่ออัพเกรดขั้น 9 MATK +2%

Nightmare Mimic Card
เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์ประเภท Brute และ Undead +5%
เมื่อสวมใส่กับ Nightmare Arclouse Card
เพิ่มความทนทานต่อการโจมตีของมอนสเตอร์เผ่า Brute และเผ่า Undead +5%
ไม่สน MDEF 50% ของมอนสเตอร์เผ่า Brute และเผ่า Undead

Nightmare Arclouse Card

ลดความเสียหายต่อมอนสเตอร์ประเภท Brute และ Undead 20%