Dark Claw 

 • เอฟเฟกต์ของความเสียหายที่เพิ่มขึ้นที่ได้รับจะถูกเปลี่ยนให้ลดลงสำหรับมอนสเตอร์ประเภทบอส
 • ระยะเวลาของสกิลถูกปรับเป็น 20 วิทุกเลเวลสกิล

Soul Destroyer 

 • Skill Cooldown ถูกปรับเป็น 0.25 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • Global Cooldown ถูกปรับเป็น 1 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • SP ที่ใช้ ถูกปรับเป็น 60 ทุกเลเวลสกิล
 • ระยะสกิล 4 Cell ทุกเลเวลสกิล
 • สูตรดาเมจ ATK [ ( เลเวลสกิล X 150 + INTของผู้ใช้สกิล + STR ของผู้ใช้สกิล ) X (Base Lv ของผู้ใช้สกิล / 100 ) ] %

Rolling Cutter  

 •  “Spinning Count” เพิ่มระยะเวลา เป็น 10 วิ

Enchant Deadly Poison 

 • เมื่อย้ายโซนหรือเชื่อมต่อใหม่ ผลสกิลจะไม่หายไป

Counter Slash 

 • ไม่ Knock back ศัตรูอีกต่อไป

Cross Ripper Slasher 

 • Skill Cooldown ถูกปรับเหลือ 0.20 วิ ที่สกิลเลเวล 5
 • Global Cooldown ถูกปรับเป็น 0.30 วิ ที่สกิลเลเวล 5

Cross Impact 

 • Skill Cooldown ถูกปรับเหลือ 0.35 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • สูตรดาเมจ ATK [ { เลเวลสกิล x 150 } + 1400 ] x ( BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ) ] % 

Focused Arrow Strike 

 • SP ที่ใช้ ถูกปรับให้มากขึ้น 2 จากทุกเลเวลสกิล
 • ระยะของสกิลถูกปรับเป็น 11 เซล ทุกเลเวลสกิล
 • ความกว้างของสกิลถูกปรับเป็น 5×5  ทุกเลเวลสกิล สร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายและศัตรูในขอบเขตสกิลรอบเป้าหมาย
 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [ ( เลเวลสกิล X 300 + 300 ) X ( Base Lv. / 100 ) ]

Arrow Storm 

 • เพิ่ม Fixed Cast Time 0.3 วินาที ทุกเลเวลสกิล
 • Variable Cast ถูกปรับเหลือ 2 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • Skill Cooldown ถูกปรับเหลือ 3.2 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • SP ที่ใช้ ถูกปรับเป็น 60 ทุกเลเวลสกิล
 • ความกว้างของสกิลถูกปรับเป็น 9×9  ที่เลเวล 10
 • ลดการใช้ลูกธนูจาก 10 เป็น 5

No Limits 

 • ระยะเวลา 150 ทุกเลเวลสกิล
 • ผลเสียของ DEF,MDEF ที่ถูกปรับเป็น 1 ถูกลบออก

Aimed Bolt 

 • ระยะสกิลเพิ่มขึ้นตามเลเวลสกิล Vulture’s Eye ที่เรียนรู้ไว้
 • หากใช้งาน Fearbreeze จะใช้สูตรดาเมจ ATK [ { (เลเวลสกิล x 35 ) + 800 } x (BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ) ] %
 • โจมตี 5 ครั้งโดยไม่สนขนาดของศัตรู
 • ใช้ Arrow 3 ea

Genesis Ray 

 • ไม่สูญเสีย HP เมื่อใช้งานสกิล
 • วิธีการใช้งานสกิล เปลี่ยนเป็น กดแล้วใช้งานทันทีรอบตัวผู้ร่าย
 • สูตรดาเมจสกิล MATK [ { (เลเวลสกิล x 230 ) + ( INTของผู้ใช้สกิล X 2 ) } x ( BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ) ] %
 • เมื่อติด Effect Inspiration ธาตุการโจมตีจะเปลี่ยนเป็น Neutral และใช้สูตรดาเมจสกิลนี้แทน MATK [ { (เลเวลสกิล x 300 ) + ( INTของผู้ใช้สกิล X 3 ) } x ( BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ) ] %

Reflect Damage

 • เปลี่ยนชื่อสกิลเป็น Reflect Damage Reduction
 • เปลี่ยนผลของ Effect สกิลเป็นลด Damage สะท้อนที่ได้รับลง (เลเวลสกิล x 10)%

Moon Slasher 

 • เอฟเฟกต์การทำให้มีโอกาส บังคับผู้เล่นนั่ง , มอนสเตอร์ตัวแข็งถูกลบออก
 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [ { ( เลเวลสกิล X 120 ) + (เลเวลสกิล Over Brand x 80 ) } x ( BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ) ] %
 • เมื่อทำดาเมจทางกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ภายในรัศมี 3 เซลรอบตัวเอง, ทำให้ตัวเองติดเอฟเฟกต์ Over Brand Ready

Vanishing Point 

 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [ { (เลเวลสกิล x 80 ) + (เลเวลสกิล Bash ของผู้ใช้สกิล x 50 ) } x BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ] %

Banding 

 • สามารถใช้งานได้เมื่ออยู่ในปาร์ตี้เท่านั้น
 • ลบเอฟเฟกต์ที่ทำให้ความเร็วเคลื่อนที่เป้าหมายลดลง
 • ลบออพชั่นเพิ่มพลังโจมตี
 • เพิ่มพลังป้องกัน (จำนวนสมาชิกปาร์ตี้ x 18) เพิ่ม 3 ต่อเลเวลสกิล
 • ระยะของสกิลถูกปรับเป็น 11 x 11 ทุกเลเวลสกิล

Shield Spell 

 • การทำงานของสกิลจะไม่ขึ้นอยู่กับผลของ DEF, MDEF และระดับการ Refine อีกต่อไป
 • สามารถเลือกใช้งานผลของสกิลได้โดยการปรับ Level สกิลที่ต้องการ (ระยะเวลาบัฟ 90วินาที)
 • ไม่สามารถใช้งานเอฟเฟคแต่ละเลเวลพร้อมกันได้
 • [Level 1]: ฟื้นฟู HP 3% ของ MHP ทุกๆ 3 วินาที
 • [Level 2]: ฟื้นฟู SP 3% ของ MSP ทุกๆ 5 วินาที
 • [Level 3]: เพิ่ม ATK และ MATK +150

Earth Drive 

 • ธาตุของสกิลตามธาตุของอาวุธ
 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [ { เลเวลสกิล x 380 + ( STR ของผู้ใช้สกิล + VIT ของผู้ใช้สกิล ) } x BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ]%

Over Brand 

 • Fixed Casting ถูกปรับเป็น 0.5 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • ไม่มี Variable Cast อีกต่อไป
 • Skill Cooldown ถูกปรับเป็น 0.3 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • Global Cooldown ถูกปรับเป็น 1 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • ระยะของสกิล 7 x 7 ทุกเลเวลสกิล
 • ปรับสกิลเป็นแบบ ร่ายทันที
 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [ { ( เลเวลสกิล X 300 ) + ( STR ของผู้ใช้สกิล + DEX ของผู้ใช้สกิล ) } x ( BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ) ] %
 • หากติดเอฟเฟกต์ Over Brand Ready จะใช้สูตรสกิล ATK [ { ( เลเวลสกิล X 450 ) + ( STR ของผู้ใช้สกิล + DEX ของผู้ใช้สกิล ) } x ( BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ) ] %
 • สกิลจะไม่มีผล Knock Back อีกต่อไป

Inspiration 

 • Skill Cooldown ถูกปรับให้เป็น 180 วิ ที่สกิลเลเวล 5
 • ระยะเวลาของสกิล ถูกปรับให้เป็น 180 วิ ที่สกิลเลเวล 5
 • การใช้งานสกิลจะไม่เสีย HP
 • การใช้งานสกิลจะไม่เสีย EXP
 • การใช้งานสกิลจะไม่ลบค่าสถานะผิดปกติ
 • ปรับเปลี่ยนผลของสกิล เพิ่ม HIT/Stat/ATK/MATK/MHP
 • เพิ่ม HIT ของ [เลเวลสกิล x 12]
 • เพิ่ม Str / Dex / Agi / Vit / Int / Luk เท่ากับ [เลเวลสกิล x 6]
 • เพิ่ม ATK/MATK เท่ากับ [เลเวลสกิล x 40]
 • เพิ่ม MHP เท่ากับ (เลเวลสกิล x 4)%

Cannon Spear 

 • SP ที่ใช้ ถูกปรับให้มากขึ้น 5 จากทุกเลเวลสกิล
 • ความกว้างของสกิลถูกปรับเป็น 5 x 5  ที่เลเวล 4-5
 • ระยะของสกิลถูกปรับเป็น 7 เซล ทุกเลเวลสกิล
 • เป็นสกิลล็อคเป้าหมาย
 • โอกาสติด Critical ถูกหาร 2

Hesperus Lit 

 • Skill Cooldown ถูกปรับเหลือ 0.3 วิ ที่สกิลเลเวล 5
 • Global Cooldown ถูกปรับเป็น 1 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • SP ที่ใช้ ถูกปรับให้มากขึ้น 7 จากทุกเลเวลสกิล

Dragon Breath 

 • ปรับสูตรดาเมจสกิล {(HP ของผู้ใช้สกิล / 50) + (MSP ของผู้ใช้สกิล / 4 )} x (เลเวลสกิล Dragon Breath x BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 )} x Bonus ดาเมจ Dragon Training

Dragon Breath – WATER 

 • ปรับสูตรดาเมจสกิล {(HP ของผู้ใช้สกิล / 50) + (MSP ของผู้ใช้สกิล / 4 )} x (เลเวลสกิล Dragon Breath x BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 )} x Bonus ดาเมจ Dragon Training

Dragon Training 

 • Bonus Damage ของสกิล Dragon Breath เพิ่มขึ้นเป็น 140% ที่สกิลเลเวล 5

Sonic Wave 

 • Skill Cooldown ถูกปรับเป็น 1.75 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • Global Cooldown ถูกปรับเป็น 0.5 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK { ( (เลเวลสกิล + 7 ) x 150 ) x (1+ [(BaseLV ของผู้ใช้สกิล -100 ) / 100 ]) } %

Storm Blast 

 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [ { ( เลเวลสกิล Rune Mastery + (STR ของผู้ใช้สกิล / 8 ) ) x 140 } X ( Base Lv ของผู้ใช้สกิล / 100 ) ] %

Wind Cutter 

 • Skill Cooldown ถูกปรับเป็น 0.30 วิ ที่สกิลเลเวล 5
 • Global Cooldown ถูกปรับเป็น 0.5 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • SP ที่ใช้ ถูกปรับให้มากขึ้น 3 จากทุกเลเวลสกิล

Ignition Break 

 • ระยะของสกิลถูกปรับเป็น 9 x 9 ทุกเลเวลสกิล
 • แก้ไข Critical Rate จะอิงตาม Critical Rate ของตัวละคร ไม่ถูกหารอีกต่อไป
 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [ { (เลเวลสกิล x 450 ) x ( BaseLV ของผู้ใช้สกิล /100 ) } ] %

Vulcan Arm 

 • Variable Cast ถูกปรับเป็น 0.2 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • Global Cooldown ถูกปรับเป็น 0.1 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • SP ที่ใช้ ถูกปรับให้มากขึ้น 3 จากทุกเลเวลสกิล
 • ความกว้างของสกิลถูกปรับเป็น 5 x 5 ทุกเลเวลสกิล
 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [ { ( เลเวลสกิล x 140 ) + DEX ของผู้ใช้สกิล } x ( BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ) ] %

Knuckle Boost 

 • Variable Cast ถูกปรับเป็น 0.5 วิ ที่สกิลเลเวล 5
 • SP ที่ใช้ ถูกปรับให้มากขึ้น 5 จากทุกเลเวลสกิล
 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [ { ( เลเวลสกิล x 200 ) + 100 + ( DEX ของผู้ใช้สกิล ) } x ( BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ) ] %

Arm Cannon 

 • Fixed Cast ถูกปรับเป็น 0.1 วิ ที่สกิลเลเวล 5
 • Variable Cast ถูกปรับเป็น 2.0 วิ ที่สกิลเลเวล 5
 • Skill Cooldown ถูกปรับเป็น 0.30 วิ ที่สกิลเลเวล 5
 • ความกว้างของสกิลถูกปรับเป็น 5 x 5 ที่สกิลเลเวล 5
 • ระยะของสกิลถูกปรับเป็น 9 เซล ทุกเลเวลสกิล
 • ดาเมจสกิลจะไม่คำนึงถึงขนาดของเป้าหมายอีกต่อไป
 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [ { ( เลเวลสกิล x 300 ) + 400 } x ( BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ) ] %

Axe Tornado 

 • SP ที่ใช้ ถูกปรับให้เป็น 45 ทุกเลเวลสกิล
 • ไม่ใช้ HP ในการร่ายอีกต่อไป
 • จะไม่เพิ่มความเสียหายจากอาวุธธาตุลม และ เอฟเฟกต์เพิ่มความเสียหายถูกลบออกไป
 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [ { ( เลเวลสกิล x 180 ) + 200 + VIT ของผู้ใช้สกิล } x BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ] %

Power Swing 

 • ระยะของสกิลถูกปรับเป็น 2 เซล ทุกเลเวลสกิล
 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [ { ( ( เลเวลสกิล x 100 ) + 300 ) + ( ( STR ของผู้ใช้สกิล + DEX ของผู้ใช้สกิล ) / 2 ) } x BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 } ] %
 • ไม่ติด Auto Spell Axe Boomerang อีกต่อไป

Diamond Dust 

 • ปรับสูตรดาเมจสกิล MATK [ { ( ( เลเวลสกิล + 2 ) x int ) + (เลเวลสกิล Frost Weapon x 300 ) } x Base LV ของผู้ใช้สกิล / 100 ] %

Varetyr Spear 

 • ปรับสูตรดาเมจสกิล MATK [ { ((เลเวล Lightning Loader+เลเวล Striking) x 150 )+((Int ของผู้ใช้สกิล / 2) x (เลเวลสกิล + 4 )) } x BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ] % 

Psychic Wave 

 • หากประเภทอาวุธที่ใช้งานเป็นประเภท Rod (One-handed / Two-handed) หรือ Book สกิล Psychic Wave จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 ครั้ง

Striking 

 • ระยะเวลาของสกิลปรับเป็น 90 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • ผลของสกิลให้พลังโจมตีอาวุธกับ Perfect Hit ไม่ให้ค่าคริติคอล

Fist Spell 

 • ขีดจำกัดจำนวนการโจมตีจะถูกลบออก และการโจมตีแต่ละครั้งจะเปลี่ยนไปใช้ 20 SP
 • ระยะเวลาของสกิลปรับเป็น 180 วิ ที่สกิลเลเวล 10
 • MATK ที่เพิ่มเมื่อใช้ทักษะจะลดลงจาก 500% เป็น 200%

Earth Grave 

 • ปรับสูตรดาเมจสกิล MATK [ { ( (เลเวลสกิล+2) x INT ของผู้ใช้สกิล ) + (Seismic Weapon x 300 ) } x BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ] % 

Killing Cloud 

 • ระยะเวลาของสกิลเป็น 5 วิ ที่สกิลเลเวล 5
 • ไม่ใช้ Red Gemstone อีกต่อไป

Poison Burst 

 • ปรับสูตรดาเมจสกิล MATK [ { ( เลเวลสกิล x 300 ) + 1000 + INTของผู้ใช้สกิล } x BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ] %
 • หากเป้าหมายติดเอฟเฟกต์ Cloud Poison จะใช้สูตรสกิล MATK [ { ( เลเวลสกิล x 500 ) + 1000 + INTของผู้ใช้สกิล } x BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ] %
 • สกิลไม่มีผลต่อตัวละครที่ใส่ Golden Theif Bug Card

Fallen Empire 

 • ระยะของสกิลถูกปรับเป็น 2 เซล ทุกเลเวลสกิล
 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [ (เลเวลสกิล x 300 + 100 ) x BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ] % + [ STR ของผู้ใช้สกิล x 100 ]

Lion Howling 

 • SP ที่ใช้ ถูกปรับให้เป็น 70 จากทุกเลเวลสกิล
 • Spirit Sphere ที่ใช้ ถูกปรับให้เป็น 3 จากทุกเลเวลสกิล
 • ความกว้างของสกิลถูกปรับเป็น 9 x 9 ที่สกิลเลเวล 5
 • ไม่ติดสถานะ Fear อีกต่อไป
 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [ (เลเวลสกิล x 500 ) x BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ] %

Flash Combo 

 • Skill Cooldown ถูกปรับเป็น 3 วิ ที่สกิลเลเวล 5
 • ลำดับการคอมโบ Dragon Combo >> Fallen Empire >> Tiger Cannon

Dragon Combo 

 • ระยะของสกิลถูกปรับเป็น 2 เซล ทุกเลเวลสกิล
 • Globol Cooldown ถูกปรับให้เหลือ 1 ที่ทุกเลเวลสกิล
 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [{ (เลเวลสกิล x 80 ) + 100 } x BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ] %

Rising Dragon 

 • ระยะเวลาเพิ่มขึ้น 20 วินาทีในแต่ละเลเวลสกิล 300 วินาที เมื่อสกิลเลเวล 10
 • จำนวนการเพิ่ม MHP/MSP เปลี่ยนจากเพิ่มขึ้น 12% ที่มีอยู่ตามระดับ 10 เป็นเพิ่มขึ้น 10%
 • ในระหว่างใช้สกิล Rising Dragon 1% ของ HP จะไม่หายไป และ HP/SP ฟื้นฟูอัตโนมัติตามปกติ

Sky Blow 

 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [ { (เลเวลสกิล x 200 ) + (AGI ของผู้ใช้สกิล ) } x (BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100) ] %

Rampage Blast 

 • ใช้ Spirit Sphere 3 หน่วย ทุกเลเวลสกิล

Tiger Cannon 

 • ความกว้างของสกิลถูกปรับเป็น 7 x 7 ที่สกิลเลเวล 6 ถึง 10
 • Skill Cooldown ถูกปรับเป็น 3 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • ธาตุของสกิลตามธาตุของอาวุธ
 • กดใช้แล้วร่ายทันที

Lightning Ride 

 • ปรับใช้ Spirit Shprere 2ทุกเลเวลสกิล
 • Variable Cast ถูกปรับ 1 วิ
 • Skill Cooldown ถูกปรับเป็น 0.5 วิ

Shadow Spell 

 • เมื่อใช้งานสกิลเพิ่ม MATK 50 หน่วย ที่สกิลเลเวล 10

Triangle Shot 

 • Variable Cast ถูกลบออก
 • Skill Cooldown ถูกปรับเป็น 0.2 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • Globol Cooldown ถูกปรับให้เหลือ 0.35 ที่ทุกเลเวลสกิล
 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [ { ( เลเวลสกิล X 230 ) + ( AGI ของผู้ใช้สกิล x 3 ) } x (BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ) ] % 
 • ศัตรูจะไม่ถูก Knock Back อีกต่อไป

Fatal Menace 

 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ดาเมจต่อ 1 ครั้ง = ATK [ { ( เลเวลสกิล x 120 + (AGI ของผู้ใช้สกิล x 2) ) x BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 } ] %

Adoramus 

 • ปรับสูตรดาเมจสกิล MATK = [ { ( เลเวลสกิล x 250 ) + 300 } x BaseLV ของผู้ใช้สกิล /100 ] %
 • หากกดใช้ Ancilla ธาตุการโจมตีจะเป็นธาตุ Neutral

Judex 

 • ปรับสูตรดาเมจสกิล MATK = [ { (เลเวลสกิล x 70 ) + 300 } x BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ] % 

Gravitational Field 

 • จำนวนการโจมตีเพิ่มขึ้น 2 ต่อเลเวลสกิล สูงสุดที่ 10
 • ปรับสูตรดาเมจสกิล MATK [ ( เลเวลสกิล X 100 ) X ( Base Lv. / 100 ) ]

Mystical Amplification 

 • SP ที่ใช้ ถูกปรับให้มากขึ้น 5 จากทุกเลเวลสกิล เลเวล 10 ที่ 80 หน่วย
 • ระยะเวลาสกิลถูกปรับเป็น 60 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • MATK % ถูกปรับเป็น เลเวลละ 5 % สูงสุดที่ 50%

Soul Expansion 

 • ปรับสูตรดาเมจสกิล MATK [{ ( (เลเวลสกิล + 5 ) x 200 ) + ( Int ของผู้ใช้สกิล ) } x (BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ) ]%

Comet 

 • ปรับสูตรดาเมจสกิล MATK [{ { (เลเวลสกิล x 700 ) + 2500 }x (BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ) }] %

Tetra Vortex 

 • MATK% ถูกปรับเป็น 1200% x 4 และเพิ่มเลเวลสกิลละ 400% สูงสุดที่ 4800%

Metalic Sound

 • แสดงดาเมจการโจมตีเป็น 2 ครั้ง

Severe Rainstorm 

 • ปรับสูตรดาเมจสกิล (เมื่อสวมใส่ Bow) ATK [ { เลเวลสกิล X 100 + ( (DEX ของผู้ใช้สกิล + AGI ) / 2 ) } x BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ] %
 • ปรับสูตรดาเมจสกิล (เมื่อสวมใส่ Whip/Instrument) ATK [ { เลเวลสกิล X 120 + ( (DEX ของผู้ใช้สกิล + AGI ) / 2 ) } x BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ] %

Reverberation 

 • SP ที่ใช้ ถูกปรับให้มากขึ้น 6 จากทุกเลเวลสกิล เลเวล 5 ที่ 80 หน่วย
 • ใช้งานลูกธนู 5 ดอก
 • ความกว้างของสกิลถูกปรับเป็น 5 x 5 ทุกเลเวลสกิล
 • Vulture’s Eye จะไม่เพิ่มระยะสกิล Reverberation

Blood Sucker 

 • Variable Cast ถูกปรับเป็น 3.0 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • Skill Cooldown ถูกปรับเป็น 1 วิ ทุกเลเวลสกิล
 • SP ที่ใช้ 50/55/60/65/70
 • ใช้ Bloodsuck Plant Seed 5 ea
 • ระยะของสกิลถูกปรับเป็น 11 เซล ทุกเลเวลสกิล
 • โอกาศในการทำงานของสกิล 1%/3%/5%/7%/9%
 • อัตราการฟื้นฟู HP 1%/2%/3%/4%/5% ของดาเมจ
 • ระยะเวลาสกิล 40/100/160/220/280 วินาที

Spore Explosion 

 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [ { ( เลเวลสกิล x 200 ) + ( 400 + Int ของผู้ใช้สกิล ) } x ( BaseLV ของผู้ใช้สกิล / 100 ) ] % 
 • มอบเอฟเฟกต์ ‘เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกลที่ได้รับ 10% ให้กับผู้ที่ถูกโจมตี

Cart Cannon 

 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [ { ( เลเวลสกิล X ( 250 + ( เลเวลสกิล Cart Remodeling x 20 ) ) ) + ( INT ของผู้ใช้สกิล X 2 ) } X ( Base Lv ของผู้ใช้สกิล / 100 ) ] %

Cart Tornado Attack 

 • ปรับสูตรดาเมจสกิล ATK [( เลเวลสกิล x 200 ) + (น้ำหนักไอเท็มภายใน Cart / (150 – Base STR ของผู้ใช้สกิล ) ) ] %
 • ATK [( เลเวลสกิล x 200 ) + (น้ำหนักไอเท็มภายใน Cart / (150 – Base STR ของผู้ใช้สกิล ) ) ] + (เลเวลสกิล Cart Remodeling x 50) ] %
 • ไม่กระเด็นอีกต่อไป

Potion Pitcher 

 • ประสิทธิภาพของ Potion เพิ่มขึ้นเป็น 450% เมื่อเป้าหมายเป็น Homunculus

Hell Plant 

 • ปรับระยะเวลาของผลสกิลเป็น (เลเวลทักษะ X 30) + 30 วินาที

 

Homunculus Improvement (27 มิ.ย. 2567)

Homunculus ร่างพื้นฐาน (เดิม)
ประเภท HP SP ต่อเลเวล HP SP สูงสุด ( Lv.99)
MIN HP MAX HP MIN SP MAX SP MIN HP MAX HP MIN SP MAX SP
Lif 60 100 4 9 5,940 9,900 396 891
Amistr 80 130 1 4 7,920 12,870 99 396
Filir 45 75 3 6 4,455 7,425 297 594
Vanilmirth 30 150 0 7 2,970 14,850 0 693
Homunculus ร่างพื้นฐาน (ปรับ)
ประเภท HP SP ต่อเลเวล HP SP สูงสุด ( Lv.99)
MIN HP MAX HP MIN SP MAX SP MIN HP MAX HP MIN SP MAX SP
Lif 100 340 10 32 9,900 33,660 990 3,168
Amistr 150 500 6 20 14,850 49,500 594 1,980
Filir 140 460 8 24 13,860 45,540 792 2,376
Vanilmirth 90 300 12 36 8,910 29,700 1,188 3,564

 

Homunculus ร่าง2 (เดิม)
ประเภท HP SP ต่อเลเวล HP SP สูงสุด ( Lv.99)
MIN HP MAX HP MIN SP MAX SP MIN HP MAX HP MIN SP MAX SP
Lif 800 2,400 220 480 6,740 12,300 616 1,371
Amistr 1,600 3,600 120 360 9,520 16,470 219 756
Filir 1,200 3,200 200 400 5,655 10,625 497 994
Vanilmirth 1,200 4,800 480 640 4,170 19,650 480 1,333
Homunculus ร่าง2 (ปรับ)
ประเภท HP SP ต่อเลเวล HP SP สูงสุด ( Lv.99)
MIN HP MAX HP MIN SP MAX SP MIN HP MAX HP MIN SP MAX SP
Lif 1,900 6,000 600 750 11,800 39,660 1,590 3,918
Amistr 2,600 8,000 400 500 17,450 57,500 994 2,480
Filir 2,300 7,000 480 600 16,160 52,540 1,272 2,976
Vanilmirth 1,600 5,000 720 900 10,510 34,700 1,908 4,464

 

Homunculus Class S (เดิม)
ประเภท HP SP ที่เพิ่มขึ้น HP SP ต่อเลเวล HP SP สูงสุด ( Lv.200)
MIN HP MAX HP MIN SP MAX SP MIN HP MAX HP MIN SP MAX SP MIN HP MAX HP MIN SP MAX SP
Eira 1,000 3,000 400 800 40 160 20 42 5,000 19,000 2,400 5,000
Bayeri 1,400 2,800 300 500 90 360 48 52 10,400 38,800 5,100 5,700
Sera 1,500 2,500 250 350 60 240 36 64 7,500 26,500 3,850 6,750
Dieter 2,000 3,800 200 400 240 480 40 120 26,000 51,800 4,200 12,400
Eleanor 1,800 3,600 160 320 60 300 10 20 7,800 33,600 1,160 2,320
Homunculus Class S (ปรับ)
ประเภท HP SP ต่อเลเวล HP SP สูงสุด ( Lv.99) HP SP สูงสุด ( Lv.200)
MIN HP MAX HP MIN SP MAX SP MIN HP MAX HP MIN SP MAX SP MIN HP MAX HP MIN SP MAX SP
Eira 50,000 150,000 1,000 2,000 500 1,000 50 150 100,000 250,000 6,000 17,000
Bayeri 80,000 240,000 800 1,600 600 1,200 30 90 140,000 360,000 3,800 10,600
Sera 80,000 240,000 800 1,600 600 1,200 30 90 140,000 360,000 3,800 10,600
Dieter 100,000 300,000 600 1,200 700 1,400 35 105 170,000 440,000 4,100 11,700
Eleanor 100,000 300,000 800 1,600 700 1,400 35 105 170,000 440,000 4,300 12,100

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *