วิธีการ Enchant Fallen Angel Wing

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

ปีก Fallen Angel Wing นั้นสามารถทำการ Enchant ได้ที่ NPC Dark Ruhir พิกัด itemmall 25 64 เเละ สำหรับ Fallen Angel Wing นั้น สามารถทำการ Enchant ได้ทั้งหมด 3 ขั้น

 • ที่อัพเกรดระดับ +6 หรือต่ำกว่า สามารถ Encahnt ได้ 1 Slot
 • ที่อัพเกรดระดับ +7 หรือ +8 สามารถ Enchant ได้ 2 Slots
 • ที่อัพเกรดระดับ +9 หรือมากกว่า สามารถ Enchant ได้ 3 Slots

 

 

ประเภทการ Enchant Option Slot ที่ 1st – 2nd 

 • Fighting (Fighting 3-5)
 • Magical (Spell 4-6)
 • Expert Archer (Expert Archer 1-3)
 • Critical (Fatal 1-3)
 • Max HP (Max HP 1-3%)
 • Max SP (Max SP 25-75 )
 • ASPD (ASPD 1-3)
 • STR (STR +3-5)
 • AGI (AGI +2-4)
 • DEX (DEX +3-5)
 • VIT (VIT +3-5)
 • INT (INT +3-5)
 • LUK (LUK +3-5)

 

 

Enchant Option ใน Slot ที่3 สามารถทำการเพิ่มเติมความสามารถ Status เเบบพิเศษได้โดยมีโอกาศได้ Enchant เเบบพิเศษ ดังนี้  (หากการ Enchant ล้มเหลว จะไม่ได้ความสามารถรูปเเบบพิเศษใน Slot ที่ 3)

ประเภทการ Enchant Option Slot ที่ 3rd 

 • Fighting (Fighting 6)
 • Magical (Spell 7)
 • Expert Archer (Expert Archer 4)
 • Critical (Fatal 4)
 • Max HP (Max HP 4%)
 • Max SP (Max SP 100 )
 • ASPD (ASPD 1)
 • STR (Special Str)
 • AGI (Special Agi)
 • DEX (Special Dex)
 • VIT (Special Vit)
 • INT (Special Int)
 • LUK (Special Luk)

 

 

สำหรับ Special Status จะเพิ่ม  Stat +1 

ถ้าหากอัพเกรดระดับ +8 หรือมากกว่า จะเพิ่ม  Stat +3 (รวมเป็น 4 หน่วย)

ถ้าหากอัพเกรดระดับ +9 หรือมากกว่า จะเพิ่มค่าความสามารถดังนี้

Str – Atk+1%

Agi – Atk+1%

Dex – Matk+1%

Int – Matk +1%

Vit – Max SP+1%

Luk – Max HP1%

ถ้าหากอัพเกรดระดับ +12 หรือมากกว่า จะเพิ่ม Aspd +1 เเละลด Fixed Cast Time ของสกิล 7% 

 


Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/