ปีก Fallen Angel Wing นั้นสามารถทำการ Enchant ได้ที่ NPC Dark Ruhir พิกัด itemmall 25 64 เเละ สำหรับ Fallen Angel Wing นั้น สามารถทำการ Enchant ได้ทั้งหมด 3 ขั้น

 • ที่อัพเกรดระดับ +6 หรือต่ำกว่า สามารถ Encahnt ได้ 1 Slot
 • ที่อัพเกรดระดับ +7 หรือ +8 สามารถ Enchant ได้ 2 Slots
 • ที่อัพเกรดระดับ +9 หรือมากกว่า สามารถ Enchant ได้ 3 Slots

 

 

ประเภทการ Enchant Option Slot ที่ 1st – 2nd 

 • Fighting (Fighting 3-5)
 • Magical (Spell 4-6)
 • Expert Archer (Expert Archer 1-3)
 • Critical (Fatal 1-3)
 • Max HP (Max HP 1-3%)
 • Max SP (Max SP 25-75 )
 • ASPD (ASPD 1-3)
 • STR (STR +3-5)
 • AGI (AGI +2-4)
 • DEX (DEX +3-5)
 • VIT (VIT +3-5)
 • INT (INT +3-5)
 • LUK (LUK +3-5)

 

 

Enchant Option ใน Slot ที่3 สามารถทำการเพิ่มเติมความสามารถ Status เเบบพิเศษได้โดยมีโอกาศได้ Enchant เเบบพิเศษ ดังนี้  (หากการ Enchant ล้มเหลว จะไม่ได้ความสามารถรูปเเบบพิเศษใน Slot ที่ 3)

ประเภทการ Enchant Option Slot ที่ 3rd 

 • Fighting (Fighting 6)
 • Magical (Spell 7)
 • Expert Archer (Expert Archer 4)
 • Critical (Fatal 4)
 • Max HP (Max HP 4%)
 • Max SP (Max SP 100 )
 • ASPD (ASPD 1)
 • STR (Special Str)
 • AGI (Special Agi)
 • DEX (Special Dex)
 • VIT (Special Vit)
 • INT (Special Int)
 • LUK (Special Luk)

 

 

สำหรับ Special Status จะเพิ่ม  Stat +1 

ถ้าหากอัพเกรดระดับ +8 หรือมากกว่า จะเพิ่ม  Stat +3 (รวมเป็น 4 หน่วย)

ถ้าหากอัพเกรดระดับ +9 หรือมากกว่า จะเพิ่มค่าความสามารถดังนี้

Str – Atk+1%

Agi – Atk+1%

Dex – Matk+1%

Int – Matk +1%

Vit – Max SP+1%

Luk – Max HP1%

ถ้าหากอัพเกรดระดับ +12 หรือมากกว่า จะเพิ่ม Aspd +1 เเละลด Fixed Cast Time ของสกิล 7% 

 


Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

 

 

 

 

 

 

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *