New Card Update

Laboratory 4


สามารถใช้งาน Bragi’s Poem Lv.10 ได้ (จำเป็นต้องสวมใส่กับเครื่องดนตรีหรือแส้เท่านั้น)
FLEE + 20. เมื่อ VIT 110 ขึ้นไป, เพิ่ม FLEE + 20

เมื่อได้รับการโจมตีทางเวทย์มีโอกาสสูงที่จะร่าย Land Protector Lv.5
MATK + 7% เมื่อ DEX 110 ขึ้นไป เพิ่ม MATK + 7%

เมื่อโดนโจมตีทางกายภาพมีโอกาสสูงที่จะร่าย Infiltration Lv.5
ATK + 7% , เมื่อ AGI 110 ขึ้นไป เพิ่ม ATK + 7%

เมื่อโดนโจมตีทางกายภาพมีโอกาสสูงที่จะร่าย Acid Terror Lv.5 (จำเป็นต้องมี Acid Bottle)
CRI + 20, เมื่อ STR 110 ขึ้นไป เพิ่ม CRI + 20

เมื่อโดนโจมตีทางกายภาพมีโอกาสสูงที่จะร่าย Full Strip Lv.1
เมื่อ HIT + 20, LUK 110 ขึ้นไป เพิ่ม HIT + 20

เมื่อโดนโจมตีทางกายภาพมีโอกาสสุงที่จะร่าย Grand Cross Lv.10
MHP + 10% , เมื่อ INT 110 ขึ้นไป เพิ่ม MHP + 10%

 
สามารถใช้งาน Kiss of Fortune Lv.10 ได้ (จำเป็นต้องสวมใส่กับเครื่องดนตรีหรือแส้เท่านั้น)
FLEE + 20 เมื่อ VIT 110 ขึ้นไป เพิ่ม FLEE + 20


FLEE + 10 เมื่อ Bard Class สวมใส่
MHP + 10%, MSP + 5%

FLEE + 10
สามารถใช้งาน Abracadabra Lv.1


FLEE + 10.
สามารถใช้งาน Vigor condensation Lv.2 ได้


FLEE + 10
เพิ่มผลการฟื้นฟูพลังจากไอเท็ม Red , Yellow และ White Slim Potion ขึ้น 200%


Flee + 10
สามารถใช้งาน Close Confine Lv.1 ได้


FLEE + 10.
สามารถใช้งาน Auto Guard Lv.3 ได้


FLEE + 10
เมื่อ Dancer Class สวมใส่ MHP + 10% , MSP + 5%

Port Malaya


ทุกๆ การอัพเกรด 2 ขั้น MHP +1%


สร้างความเสียหายทางเวทย์และทางกายภาพต่อมอนสเตอร์ธาตุ Poison เพิ่มขึ้น 30%
ไม่สนใจพลังป้องกันของมอนสเตอร์เผ่า Plant 30%

ฟื้นฟู 1 SP ทุกๆการโจมตี MSP – 1%

MSP + 10%
เสีย HP 666 หน่วยเมื่อฆ่าศัตรู

MATK + 10 พลังโจมตีทางเวทย์ธาตุ Wind เพิ่มขึ้น 5% เมื่ออัพเกรดตั้งแต่ขั้น 9 ขึ้นไป
เมื่ออัพเกรดตั้งแต่ขั้น 9 ขึ้นไปพลังโจมตีทางเวทย์ธาตุ Wind เพิ่มขึ้นอีก 5%

Critical +12
เมื่อโจมตีมอนสเตอร์ประเภท Demi-Human , Brute และ Fish

ทุกๆ Base STR 10 จะเพิ่ม ATK ครั้งละ 5

ทุกๆ Base VIT 10 จะเพิ่ม MHP ครั้งละ200

INT + 4
เมื่อได้รับการโจมตีทางเวทย์มีโอกาสสูงที่จะทำให้ศัตรูทั้งหมดรอบตัวระยะ 23*23 ช่องติดสถานะ Sleep

STR + 4
เมื่อโดนโจมตีทางกายภาพมีโอกาสสูงที่จะทำให้ศัตรูรอบตัวเองเป็นระยะ 23*23 ช่องติดสถานะ Bleeding

VIT + 4
เมื่อได้รับการโจมตีทางเวทย์มีโอกาสสูงที่จะทำให้ศัตรูทั้งหมดรอบตัวเองเป็นระยะ 23*23 ช่องติดสถานะ Stone Curse

Bifrost Tower


ทุกๆ Base DEX 10 จะเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพระยะไกล 1%


ทุกๆ Base Luk 10 จะเพิ่ม Critical Damage ทีละ 2%


ทุกๆ Base AGI 10 จะเพิ่มความเร็วในการโจมตี (ดีเลย์หลังการโจมตีลดลง2%)


ทุกๆ Base INT 10 จะเพิ่ม MATK ทีละ 5


MATK + 10 พลังโจมตีทางเวทมนตร์ธาตุ Water เพิ่มขึ้น 5%
เมื่อขั้นอัพเกรดตั้งแต่ 9 ขึ้นไปพลังโจมตีทางเวทย์ธาตุ Water เพิ่มอีก 5%


MATK + 10 พลังโจมตีทางเวทย์ธาตุ Earth เพิ่มขึ้นอีก 5%
เมื่อขั้นอัพเกรดตั้งแต่ 9 ขึ้นไป พลังโจมตีทางเวทย์ธาตุ Earth เพิ่มอีก 5%


MATK + 10 พลังโจมตีทางเวทย์ธาตุ Fire เพิ่มขึ้น 5%
เมื่อขั้นอัพเกรดตั้งแต่ 9 ขึ้นไป พลังโจมตีทางเวทย์ธาตุ Fire เพิ่มอีก 5%


MATK + 10 พลังโจมตีทางเวทย์ธาตุ Ghost เพิ่มขึ้น 5%
เมื่อขั้นอัพเกรดตั้งแต่ 9 ขึ้นไป พลังโจมตีทางเวทย์ธาตุ Ghost เพิ่มอีก 5%


ATK + 5 , MATK + 5 หากสวมใส่กับประเภท Book เมื่ออัพเกรดตั้งแต่ขั้น 10 ขึ้นไป ATK +20 MATK +20
เมื่ออัพเกรดขั้น 14 ขึ้นไป เพิ่ม ATK + 20 MATK + 20 ขึ้นอีก

Instant and Guild dungeon Card


MATK + 50 , MATK + 5 ต่อขั้นอัพเกรด
ลดเวลาในการร่ายแบบ Fixed Cast Time ลดลง 70%


MATK + 25


เมื่อสวมใส่อาวุธประเภท One-Handed Sword
Two Handed Sword , ATK + 100


ATK + 10 เมื่อสวมใสอาวุธประเภท Dagger
หากอัพเกรดมากกว่าขั้น 10 ขึ้นไป ASPD + 1 เมื่ออัพเกรดมากกว่าขั้น 14 ขึ้นไป เพิ่ม ASPD อีก +1


เพิ่มความเสียหายทางเวทมนตร์ต่อธาตุ Wind และ ธาตุ Ghost เพิ่มขึ้น 100%
ลดพลังทนทานต่อการโจมตีทุกธาตุ 30 %


เพิ่มความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุ Wind และ Ghost เพิ่มขึ้น 20%


เพิ่ม Critical Damage 30% แต่จะได้รับความเสียหายจากมอนสเตอร์ทุกประเภทเพิ่มขึ้น 10%


เมื่อสวมใส่อาวุธประเภท Mace ATK + 20 , CRI + 10
ATK , CRI เพิ่มขึ้นทีละ 1 ตามขั้นการอัพเกรด


ลดความเสียหายจากการโดนโจมตีธาตุ Fire , Water , Earth ,Wind , Shadow และ Undead ลดลง 50%
ได้รับความเสียหายจากการโจมตีธาตุ Ghost และ Holy เพิ่มขึ้น 100%


เมื่อโจมตีทางกายภาพมีโอกาสที่จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นระยะเวลา 3 วินาที
เพิ่ม AGI+44 อยู่ในสถานะ Endure แต่จะเสีย SP 40 ในขณะเดียวกัน


ATK + 15% , MATK + 15% สูญเสีย SP ครั้งละ 66 และ HP ครั้งละ 666 ทุกๆ 4 วินาที
เมื่อถอดอุปกรณ์ สูญเสีย SP 666 และ HP 666


ATK + 20 เมื่อโจมตีทางกายภาพระยะไกล้
มีโอกาสสูงที่ศัตรูรอบตัวทั้งหมดภายในระยะ 5*5 ช่องจะติดสถานะ Stone Curse, Sleep และ Curse


MHP – 44% เมื่อฆ่ามอนสเตอร์ด้วยการโจมตีทางกายภาพระยะใกล้,ฟื้นฟู HP 200 (ทุกการอัพเกรด 1ขั้น เพิ่มฟื้นฟูครั้งละ10)
เมื่อถอดอุปกรณ์ , สูญเสีย HP 4444 เมื่อสวมใส่กับ Undead Knight of Grudage Card ทนทานต่อการโจมตีธาตุ Neutral 20% , FLEE + 20 สูญเสีย HP ครั้งละ 100 , SP ครั้งละ 6 อย่างต่อเนื่องทุกๆ 6วินาที


เมื่อฆ่ามอนสเตอร์ด้วยการโจมตีทางกายภาพระยะใกล้, ฟื้นฟู SP 20 (เพิ่มพลังฟื้นฟูครั้งละ 1 ทุกๆการอัพเกรด 2 ขั้น)
เมื่อถอดอุปกรณ์, สูญเสีย SP 444
เมื่อสวมใส่กับ Undead Knight of Agony Card, ทนทานต่อการโจมตีธาตุ Neutral 20%, FLEE + 20, สูญเสีย HP ครั้งละ 100, SP ครั้งละ 6 อย่างต่อเนื่องทุกๆ 6 วินาที

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *