• Enchant Blade

– ปรับสูตรการคำนวณ Damage

สกิลก่อนมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
Damage ทางเวทมนตร์ที่เพิ่มขึ้น 120 140 160 180 200
คำนวณตาม Base Level เลเวล 150
การคำนวณค่า INT ของผู้ใช้สกิล บวกกับผลการคำนวณค่า Damage ทางเวทมนตร์ที่เพิ่มขึ้นกับผลตาม Base Lv แล้ว
Level 6 7 8 9 10
Damage ทางเวทมนตร์ที่เพิ่มขึ้น 220 240 260 280 300
คำนวณตาม Base Level เลเวล 150
การคำนวณค่า INT ของผู้ใช้สกิล บวกกับผลการคำนวณค่า Damage ทางเวทมนตร์ที่เพิ่มขึ้นกับผลตาม Base Lv แล้ว
สกิลหลังจากมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
Damage ทางเวทมนตร์ที่เพิ่มขึ้น 120 140 160 180 200
คำนวณตาม Base Level เลเวล 100
การคำนวณค่า INT ของผู้ใช้สกิล บวกกับผลคำนวณค่า Damage ทางเวทมนตร์ที่เพิ่มขึ้นกับผลตาม Base Lv. แล้ว
Level 1 2 3 4 5
Damage ทางเวทมนตร์ที่เพิ่มขึ้น 120 140 160 180 200
คำนวณตาม Base Level เลเวล 100
การคำนวณค่า INT ของผู้ใช้สกิล บวกกับ Damage ทางเวทมนตร์ที่เพิ่มขึ้น

 

 • Wind Cutter

– ปรับให้ใช้สกิลทันทีจากเดิมที่กำหนดพื้นที่ที่จะใช้สกิล
– ปรับให้สร้าง Damage ต่อเป้าหมายภายในระยะของสกิลรอบ ๆ ผู้ใช้สกิล
– ลบการทำให้กระเด็น และติดสถานะ Fear
– ปรับ Cooldown สกิลและ Delay หลังใช้สกิล ปรับปริมาณการใช้ SP
– ปรับให้ธาตุการโจมตีเปลี่ยนไปตามธาตุของอาวุธ จากเดิมเป็นธาตุ Wind
– ปรับให้ Damage เปลี่ยนแปลงไปตามอาวุธที่ใช้

สกิลก่อนมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
Damage 150% 200% 250% 300% 350%
SP 20 24 28 32 36
Cooldown สกิล 2 วินาที 2 วินาที 2 วินาที 2 วินาที 2 วินาที
Delay หลังใช้สกิล 0 0 0 0 0
ระยะของสกิล 5 x 5 ของช่องที่กำหนดไว้ด้านหน้า
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม Knock Back , Fear
ธาตุ Wind
สกิลหลังจากมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
Damage – อาวุธประเภท Two-Handed Sword 250% 500% 750% 1000% 1250%
Damage – อาวุธประเภท Spear 400% 800% 1200% 1600% 2000%
Damage – อาวุธประเภทอื่น ๆ 300% 600% 900% 1200% 1500%
ปริมาณ SP ที่ใช้ 34 38 42 46 50
เอฟเฟกต์เพิ่มเติมจากอาวุธประเภท Two-Handed Sword โจมตี 2 ครั้ง สร้าง Damage ทางกายภาพระยะใกล้
เอฟเฟกต์เพิ่มเติมจากอาวุธประเภท Spear สร้าง Damage ทางกายภาพระยะไกล
Cooldown สกิล 0.8 วินาที 0.65 วินาที 0.5 วินาที 0.35 วินาที 0.20 วินาที
Delay หลังใช้สกิล 1 วินาที 1 วินาที 1 วินาที 1 วินาที 1 วินาที
ระยะสกิล (ผู้ใช้สกิลอยู่ตรงกลาง) 3 x 3 3 x 3 5 x 5 5 x 5 7 x 7
ธาตุ ตามธาตุของอาวุธ

 

 • Ignition Break

– ลบการแบ่งแยก Damage ตามแต่ละระยะของสกิลออก เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage
– ลบ Damage เพิ่มเติมที่เกิดจากการใช้อาวุธธาตุ Fire ออก
– ปรับให้การเกิด Critical มีโอกาสเท่ากับครึ่งหนึ่งของ Critical Rate ของผู้ใช้สกิล

 

สกิลก่อนมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
Damage (ระยะ 3 x 3) 300% 600% 900% 1200% 1500%
Damage (ระยะ 7 x 7) 250%
Damage (ระยะ 9 x 9) 200% 400% 600% 800% 900%
เมื่อสวมใส่อาวุธธาตุ Fire เพิ่ม 100% เพิ่ม 200% เพิ่ม 300% เพิ่ม 400% เพิ่ม 500%

 

สกิลหลังจากมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
Damage (ไม่มีการแบ่งแยกตามระยะของสกิล) 400% 800% 1200% 1600% 2000%
Damage เพิ่มเติมเมื่อสวมใส่อาวุธธาตุ Fire ไม่มี
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม การเกิด Critical มีโอกาสเท่ากับครึ่งหนึ่งของ Critical Rate

 • Hundred Spears

– ลบการแบ่งแยก Damage ตามแต่ละประเภทอาวุธออก เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage
– ปรับให้สร้าง Damage ต่อเป้าหมาย และเป้าหมายอื่น ๆ ภายในระยะของสกิล
– เพิ่มระยะการใช้สกิลเป็น 7 ช่อง
– ลบโอกาสที่จะใช้สกิล Spear Boomerang ต่อเนื่องอัตโนมัติออก

สกิลก่อนมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
Damage 680% 760% 840% 920% 1000%
Damage เพิ่มเติมตามน้ำหนักอาวุธ บวก Damage ด้วยผลลบของ 1000 กับน้ำหนัก Spear
เป้าหมาย เป้าหมาย 1 ตัว
โอกาสใช้สกิล Spear Boomerang 13% 16% 19% 22% 25%
ระยะสกิล 5 ช่อง
Level 6 7 8 9 10
Damage 1080% 1160% 1240% 1320% 1400%
Damage เพิ่มเติมตามน้ำหนักอาวุธ บวก Damage ด้วยผลลบของ 1000 กับน้ำหนัก Spear
เป้าหมาย เป้าหมาย 1 ตัว
โอกาสใช้สกิล Spear Boomerang 28% 31% 34% 37% 40%
ระยะสกิล 5 ช่อง
สกิลหลังมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
Damage 800% 1000% 1200% 1400% 1600%
Damage เพิ่มเติมตามน้ำหนักอาวุธ ไม่มี
เป้าหมาย เป้าหมาย 1 ตัว และเป้าหมายอื่นๆ ภายในระยะตามเลเวลสกิล
ระยะของสกิล 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3 x 3 5 x 5
ระยะสกิล 7 ช่อง
Level 6 7 8 9 10
Damage 1800% 2000% 2200% 2400% 2600%
Damage เพิ่มเติมตามน้ำหนักอาวุธ ไม่มี
เป้าหมาย เป้าหมาย 1 ตัว และเป้าหมายอื่นๆ ภายในระยะตามเลเวลสกิล
ระยะของสกิล 5 x 5 5 x 5 5 x 5 7 x 7 7 x 7
ระยะสกิล 7 ช่อง

 

 • Dragon Breath

– Turisus Runestone : หากได้รับเอฟเฟกต์ของ Giant Growth ธาตุของการโจมตีจะเปลี่ยนเป็น Holy
– Lux Anima Runestone : หากได้รับเอฟเฟกต์ของ Lux Anima ธาตุของการโจมตีจะเปลี่ยนเป็น Shadow
หากได้รับเอฟเฟกต์ของ Giant Growth และ Lux Anima พร้อมกัน การโจมตีจะเป็นธาตุ Shadow ตาม Lux Anima

 • Dragon Breath – WATER

– Asir Runestone : หากได้รับเอฟเฟกต์ของ Fighting Spirit ธาตุของการโจมตีจะเปลี่ยนเป็น Ghost
– Lux Anima Runestone : หากได้รับเอฟเฟกต์ของ Lux Anima ธาตุของการโจมตีจะเปลี่ยนเป็น Neutral
หากได้รับเอฟเฟกต์ของ Fighting Spirit และ Lux Anima พร้อมกัน การโจมตีจะเป็นธาตุ Neutral ตาม Lux Anima

 • Sonic Wave

– ปรับให้ Critical Damage ถูกคิดตามอัตรา Critical ของผู้ใช้สกิล
– ปรับ Damage ให้เพิ่มขึ้นตาม Critical ที่ทำ

สกิลก่อนมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
Damage 800% 900% 1000% 1100% 1200%
Level 6 7 8 9 10
Damage 1300% 1400% 1500% 1600% 1700%
สกิลหลังมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
Damage 600% 700% 800% 900% 1000%
Level 6 7 8 9 10
Damage 1100% 1200% 1300% 1400% 1500%
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม Critical Damage ถูกคิดตามอัตรา Critical ของผู้ใช้สกิล

 • Rune Mastery

– เพิ่มโอกาสสำเร็จในการผลิตตามระดับของ Runestone
– เพิ่มจำนวน Runestone ที่ได้รับเมื่อผลิต Rune สำเร็จและจะลดโอกาสสำเร็จในการผลิต

สกิลก่อนมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
โอกาสพื้นฐาน 53% 55% 57% 59% 61%
จำนวนที่ได้รับเมื่อผลิตสำเร็จ 1 ea 2 ea 3 ea 4 ea 1 – 2 ea
โอกาสที่มีการแก้ไขของ
Rune Stone แต่ละระดับ
General Advanced Rare
2% 5% 8%
Level 6 7 8 9 10
โอกาสพื้นฐาน 63% 65% 67% 69% 71%
จำนวนที่ได้รับเมื่อผลิตสำเร็จ 1 – 2 ea 1 – 2 ea 1 – 2 ea 1 – 2 ea 1 – 3 ea
โอกาสที่มีการแก้ไขของ
Rune Stone แต่ละระดับ
Rare Ancient Mystic
8% 11% 14%

โอกาสสำเร็จในการผลิตถูกปรับอย่างน้อย 5% จนถึง 20% ตามระดับของ Runestone

สกิลหลังมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
โอกาสพื้นฐาน 32% 34% 36% 38% 40%
จำนวนที่ได้รับเมื่อผลิตสำเร็จ 2 ea 2 ea 2 ea 2 ea 2 – 4 ea
โอกาสที่มีการแก้ไขของ
Rune Stone แต่ละระดับ
General Advanced Rare
2% 8% 15%
Level 6 7 8 9 10
โอกาสพื้นฐาน 42% 44% 46% 48% 50%
จำนวนที่ได้รับเมื่อผลิตสำเร็จ 2 – 4 ea 2 – 4 ea 2 – 4 ea 2 – 4 ea 2 – 6 ea
โอกาสที่มีการแก้ไขของ
Rune Stone แต่ละระดับ
Rare Ancient Mystic
15% 30% 60%

โอกาสสำเร็จในการผลิตถูกปรับอย่างน้อย 5% จนถึง 20% ตามระดับของ Runestone

 • สิ่งที่ปรับ Runestone ให้เหมือนกัน

– จำกัดการครอบครองที่ 30,000 ea
– น้ำหนักเป็น 1

 • Pertz Runestone : Storm Blast

– ลบการทำให้กระเด็นออกและปรับสูตรให้มีการเพิ่ม Damage ตาม Base Lv ของผู้ใช้สกิล
– ปรับให้มีการทำ Critical Damage ตามอัตรา Critical ของผู้ใช้สกิล

 • Verkana Runestone : Millenium Shield

– ปรับระยะเวลาสกิลจาก 60 วินาที เป็น 900 วินาที

 • Isia Runestone : Vitality Activation

– ปรับระยะเวลาสกิลจาก 60 วินาที เป็น 900 วินาที
– ลบ Penalty ที่ลดเอฟเฟกต์ไอเทมฟื้นฟู SP และทำให้ไม่สามารถฟื้นฟู HP ได้ ออก
– เพิ่มเอฟเฟกต์ลด Damage จากสะท้อนการโจมตีทางกายภาพระยะใกล้ที่ตนเองได้รับลง 50% ระหว่างระยะเวลาสกิล

 • Hagalas Runestone : Stone Hard Skin

– ปรับระยะเวลาสกิลจาก 60 วินาที เป็น 900 วินาที

 • Urj Runestone : Abundance

– ปรับระยะเวลาสกิลจาก 60 วินาที เป็น 900 วินาที

 • Turisus Runestone : Giant Growth

– เพิ่มโอกาสสร้าง Damage ที่รุนแรงขึ้น เมื่อทำการโจมตีทางกายภาพระยะใกล้
– เพิ่มอัตราความเสียหายที่เกิดจากการสร้าง Damage ที่รุนแรงขึ้น เมื่อทำการโจมตีทางกายภาพระยะใกล้ จาก 2 เท่า เป็น 2.5 เท่า
– เพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ให้กับตนเอง 15% ระหว่างระยะเวลาสกิล
– ปรับระยะเวลาสกิลจาก 180 วินาที เป็น 900 วินาที
– ลบโอกาสเกิด Penalty ที่ทำลายอาวุธ ออก

 • Asir Runestone : Fighting Spirit

– ปรับรูปแบบการเพิ่ม ATK ของผู้ใช้สกิล
– ปรับระยะเวลาที่สกิลมีผล จาก 180 วินาที เป็น 900 วินาที
– เปลี่ยนให้สกิลไม่มีผลกับสมาชิกในปาร์ตี้


 • Double Attack

– ปรับสูตรการคำนวณ Damage

สกิลก่อนมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
โอกาสในการติด 5% 10% 15% 20% 25%
Level 6 7 8 9 10
โอกาสในการติด 30% 35% 40% 45% 50%
สกิลหลังมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
โอกาสในการติด 7% 14% 21% 28% 35%
Level 6 7 8 9 10
โอกาสในการติด 42% 49% 56% 63% 70%
 • Soul Destroyer

– ปรับสกิลจากที่ทำการโจมตีพิเศษระยะไกลทั้งทางกายภาพและเวทมนตร์ให้เป็นการโจมตีทางกายภาพธรรมดาและเปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage
– ปรับเพิ่ม HIT ให้เท่ากับค่าคงที่ และปรับมีการเกิด Critical มีโอกาสเท่ากับครึ่งหนึ่งของ Critical Rate ของผู้ใช้สกิล
– เพิ่ม Skill Cooldown และปรับให้ Cast Delay เท่ากับ 2 ทั้งหมดโดยไม่สนเลเวลสกิล
– ปรับปริมาณ SP ที่ใช้ให้เท่ากับ 20 ทั้งหมดโดยไม่สนเลเวลสกิล

สกิลก่อนมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
Physical Damage 350% 400% 450% 500% 550%
Magic Damage 350% 400% 450% 500% 550%
ประเภท Damage การโจมตีพิเศษรวมทั้ง Physical และ Magic
Skill Cooldown 0 วินาที 0 วินาที 0 วินาที 0 วินาที 0 วินาที
Cast Delay 1 วินาที 1.2 วินาที 1.4 วินาที 1.6 วินาที 1.8 วินาที
SP 20 20 20 20 20
Level 6 7 8 9 10
Physical Damage 600% 650% 700% 750% 800%
Magic Damage 600% 650% 700% 750% 800%
ประเภท Damage การโจมตีพิเศษรวมทั้ง Physical และ Magic
Skill Cooldown 0 วินาที 0 วินาที 0 วินาที 0 วินาที 0 วินาที
Cast Delay 2 วินาที 2.2 วินาที 2.4 วินาที 2.6 วินาที 2.8 วินาที
SP 30 30 30 30 30
สกิลหลังมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
Damage 140% 280% 420% 560% 700%
ประเภท Damage Damage ทางกายภาพระยะไกล
ปรับเพิ่มค่า Damage การโจมตีพิเศษรวมทั้ง Physical และ Magic
Skill Cooldown 0.15 วินาที 0.15 วินาที 0.15 วินาที 0.15 วินาที 0.15 วินาที
Cast Delay 1 วินาที 1.2 วินาที 1.4 วินาที 1.6 วินาที 1.8 วินาที
SP 20 20 20 20 20
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม เพิ่ม HIT และการเกิด Critical มีโอกาสเท่ากับครึ่งนึงของ Critical Rate
Level 6 7 8 9 10
Damage 840% 980% 1120% 1260% 1400%
ประเภท Damage Damage ทางกายภาพระยะไกล
ปรับเพิ่มค่า Damage การโจมตีพิเศษรวมทั้ง Physical และ Magic
Skill Cooldown 0.15 วินาที 0.15 วินาที 0.15 วินาที 0.15 วินาที 0.15 วินาที
Cast Delay 2 วินาที 2 วินาที 2 วินาที 2 วินาที 2 วินาที
SP 20 20 20 20 20
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม เพิ่ม HIT และการเกิด Critical มีโอกาสเท่ากับครึ่งนึงของ Critical Rate

 

 • Rolling Cutter

– ขยายขอบเขตสกิลเป็น 7X7 และเปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage
– ปรับให้ Spinning Count ถูกรีเซ็ตเมื่อเกิดเอฟเฟกต์ของสกิลบางส่วนที่มีผลเคลื่อนย้ายพื้นที่เช่น Back Slide

สกิลก่อนมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
Damage 100% 150% 200% 250% 300%
ระยะสกิล 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3 x 3 5 x 5
สกิลหลังมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
Damage 130% 210% 290% 370% 450%
ระยะสกิล 3 x 3 3 x 3 5 x 5 5 x 5 7 x 7

 • Cross Ripper Slasher

– ปรับให้ Spinning Count ไม่หายไปเนื่องจากการร่ายสกิล และลด Cast Delay ให้เป็น 0.5 วินาทีและเพิ่ม Skill Cooldown
– เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage ให้ได้รับผลของ Spinning Count มากขึ้น

สกิลก่อนมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
Damage 480% 560% 640% 720% 800%
Damage ที่เพิ่มจาก Spinning Count (Spinning Count x AGI ของผู้ใช้สกิล) %
Skill Cooldown 0 วินาที 0 วินาที 0 วินาที 0 วินาที 0 วินาที
Cast Delay 1 วินาที 1 วินาที 1 วินาที 1 วินาที 1 วินาที
เอฟเฟกต์เพิ่มเติ่ม Spinning Count ถูกรีเซ็ตเมื่อร่ายสกิล
สกิลหลังมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
Damage 80% 160% 240% 320% 400%
Damage ที่เพิ่มจาก Spinning Count [(Spinning Count x 200) + (AGI ของผู้ใช้สกิล x 3)] %
Skill Cooldown 0.5 วินาที 0.45 วินาที 0.4 วินาที 0.35 วินาที 0.3 วินาที
Cast Delay 0.5 วินาที 0.5 วินาที 0.5 วินาที 0.5 วินาที 0.5 วินาที
เอฟเฟกต์เพิ่มเติ่ม Spinning Count ไม่หายไปเมื่อร่ายสกิล

 • Cross Impact

– ปรับให้ระยะสกิลให้เป็น 7 ช่อง และปรับให้เคลื่อนที่ไปหาเป้าหมายอย่างรวดเร็วเพื่อทำการโจมตี (แต่การโจมตีนี้เป็นการโจมตีทางกายภาพระยะใกล้)
– ปรับโมชั่นการแทง 7 ครั้งให้แสดงผลเป็นโมชั่นการโจมตี 1 ครั้ง
– ปรับ Skill Cooldown ให้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage
– ปรับให้มีการเกิด Critical มีโอกาสเท่ากับครึ่งหนึ่งของ Critical Rate ของผู้ใช้สกิล

สกิลก่อนมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
Damage 480% 560% 640% 720% 800%
คำนวณตาม Base Level Base Level ของผู้ใช้สกิล / 120
ระยะสกิล 3 ช่อง 3 ช่อง 3 ช่อง 3 ช่อง 3 ช่อง
Skill Cooldown 0 วินาที 0 วินาที 0 วินาที 0 วินาที 0 วินาที
SP 25 25 25 25 25

 

สกิลหลังมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
Damage 1150% 1300% 1450% 1600% 1750%
คำนวณตาม Base Level Base Level ของผู้ใช้สกิล / 100
ระยะสกิล 7 ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง
Skill Cooldown 0.7 วินาที 0.7 วินาที 0.7 วินาที 0.7 วินาที 0.7 วินาที
SP 40 40 40 40 40
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม การเกิด Critical มีโอกาสเท่ากับครึ่งหนึ่งของ Critical Rate

 

 • Poisonous Weapon

– เมื่อติดพิษของ Guillotine Cross จะเพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ให้กับผู้ใช้งานและเพิ่มบัฟความสามารถตามพิษที่ติดนั้น ๆ

Level ผลของบัฟ
Paralysis เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่
Pyrexia เพิ่ม Critical Damage, เพิ่ม Damage การโจมตีพื้นฐาน
Death Hurt ฟื้นฟู MHP 1% ทุกๆ 1 วินาที
Leech End ต้านทานสถานะ Blind และ Stun 100%
Venom Bleed ลด Damage ที่ได้รับจากการสะท้อน Damage กายภาพระยะใกล้ 30%
Magic Mushroom ลด Delay หลังใช้สกิล 10%
Toxin ฟื้นฟู MSP 1% ทุกๆ 1 วินาที
Oblivion Curse ต้านทานสถานะ Silence และ Curse 100%

 

 • New Poison Research

– เพิ่มระยะเวลาสกิล Enchant Deadly Poison

สกิลก่อนมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น 3 วินาที 6 วินาที 9 วินาที 12 วินาที 15 วินาที
Level 6 7 8 9 10
ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น 18วินาที 21วินาที 24 วินาที 27 วินาที 30 วินาที

 

สกิลหลังมีการ Improvement
Level 1 2 3 4 5
ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น 45 วินาที 60 วินาที 75 วินาที 90 วินาที 105 วินาที
Level 6 7 8 9 10
ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น 120 วินาที 135 วินาที 150 วินาที 165 วินาที 180 วินาที

 

 • Dark Claw

– เพิ่มเอฟเฟกต์ที่ทำให้เอฟเฟกต์สะท้อนการโจมตีพิเศษของเป้าหมายไร้ผลตลอดช่วงระยะเวลาสกิล
– เพิ่มระยะเวลาสกิลเป็น 10 วินาที


 • Spore Explosion

– ปรับสูตรการคำนวณ Damage

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage (โจมตีเป็น Target) 380% 560% 740% 920% 1100%
Damage (ระยะโจมตี) 180% 360% 540% 720% 900%
ระยะเวลาระเบิดต่อเนื่อง ไม่มี
Level 6 7 8 9 10
Damage (โจมตีเป็น Target) 1280% 1460% 1640% 1820% 2000%
Damage (ระยะโจมตี) 1080% 1260% 1440% 1620% 1800%
ระยะเวลาระเบิดต่อเนื่อง ไม่มี

 

 • Cart Cannon

– ปรับสูตรการคำนวณ Damage
– เพิ่มผลของการเพิ่มขึ้นของ Damage ตาม Base Lv.

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage 350% 700% 1050% 1400% 1750%
การคำนวณค่า INT ค่า INT ผู้ใช้สกิล / (6 – เลเวลสกิล Cart Remodeling ที่เรียนรู้)
การคำนวณจาก Base Lv. Base Level ของผู้ใช้สกิล / 100

 • Crazy Weed

– ธาตุการโจมตีเปลี่ยนไปตามธาตุของอาวุธ
– ปรับสูตรการคำนวณ Damage
– ปรับให้ Damage เพิ่มขึ้นตาม Base Lv. และเพิ่มจำนวนครั้งการโจมตี

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage ต่่อการโจมตี 1 ครั้ง 800% 900% 1000% 1100% 1200%
จำนวนการโจมตี 3 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง
คำนวณตาม Base Level Base Level ของผู้ใช้สกิล / 100
Level 6 7 8 9 10
Damage ต่่อการโจมตี 1 ครั้ง 1300% 1400% 1500% 1600% 1700%
จำนวนการโจมตี 6 ครั้ง 6 ครั้ง 7 ครั้ง 7 ครั้ง 8 ครั้ง
คำนวณตาม Base Level Base Level ของผู้ใช้สกิล / 100

 

 • Hell Plant

– ปรับวิธีการใช้สกิล (เมื่อใช้งานสกิลจะเป็นการร่ายสกิลทันที ไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมาย)
– ปรับให้สร้าง Damage ทางกายภาพระยะใกล้ทุก ๆ 0.3 วินาทีต่อเป้าหมายภายในระยะรอบ ๆ ผู้ใช้สกิล
– ลบการทำให้ติดสถานะ Stun และ Bleeding

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage 100% 200% 300% 400% 500%
Bonus Damage ค่า INT ผู้ใช้สกิล X เลเวลสกิล Bio Cannibalize ที่เรียนรู้
คำนวณตาม Base Level Base Level ของผู้ใช้สกิล / 100

~ Homunculus Improvement ~

Homunculus Eleanor

 • Homunculus Eleanor : Sonic Claw

– ปรับเพิ่ม Damage ของสกิล

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage 40% 80% 120% 160% 200%
คำนวณตาม Base Level Base Level ของ Homunculus / 150 -> Base Level ของ Homunculus / 100

 

 • Homunculus Eleanor : Silvervein Rush

– ปรับเพิ่ม Damage ของสกิล
– ลบการทำให้ติดสถานะ Stun

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage 250% 500% 750% 1000% 1250%
คำนวณตาม Base Level เปลี่ยนเป็นการเพิ่ม Damage ตาม STR ของ Homunculus
Level 6 7 8 9 10
Damage 1500% 1750% 2000% 2250% 2500%
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม เปลี่ยนเป็นการเพิ่ม Damage ตาม STR ของ Homunculus

 

 • Homunculus Eleanor : Midnight Frenzy

– ปรับเพิ่ม Damage ของสกิล
– ลดการใช้ Spirit Sphere เป็น 1 ea และลบการทำให้ติดสถานะ Bleeding

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage 350% 700% 1050% 1400% 1750%
คำนวณตาม Base Level เปลี่ยนเป็นการเพิ่ม Damage ตาม STR ของ Homunculus
Level 6 7 8 9 10
Damage 2100% 2450% 2800% 3150% 3500%
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม เปลี่ยนเป็นการเพิ่ม Damage ตาม STR ของ Homunculus

 

 • Homunculus Eleanor : Tinder Breaker

– ปรับโครงสร้างสกิล ทำให้สามารถใช้สกิลกับมอนสเตอร์ประเภท Boss ได้
– ปรับให้สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อใช้งานสกิลทันที และเป้าหมายที่ติดเอฟเฟกต์ Tinder Breaker จะถูกลด FLEE 50

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage (คงที่) 2500 5000 7500 10000 12500
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม เพิ่ม Damage ของสกิลขึ้นตาม Base Level ของ Homunculus
Level 6 7 8 9 10
Damage (คงที่) 15000 17500 20000 22500 25000
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม เพิ่ม Damage ของสกิลขึ้นตาม Base Level ของ Homunculus

 

 • Homunculus Eleanor : C.B.C (Continual Break Combo)

– ปรับโครงสร้างสกิล ทำให้สามารถใช้สกิลกับมอนสเตอร์ประเภท Boss ได้

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage (คงที่) 4000 8000 12000 16000 20000
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม เพิ่ม Damage ของสกิลขึ้นตาม Base Level ของ Homunculus
Level 6 7 8 9 10
Damage (คงที่) 24000 28000 32000 36000 40000
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม เพิ่ม Damage ของสกิลขึ้นตาม Base Level ของ Homunculus

 

 • Homunculus Eleanor : E.Q.C (Eternal Quick Combo)

– ปรับโครงสร้างสกิล ทำให้สามารถใช้สกิลกับมอนสเตอร์ประเภท Boss ได้

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage (คงที่) 6000 12000 18000 24000 30000
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม เพิ่ม Damage ของสกิลขึ้นตาม Base Level ของ Homunculus
Level 6 7 8 9 10
Damage (โจมตีเป็น Target) 36000 42000 48000 54000 60000
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม เพิ่ม Damage ของสกิลขึ้นตาม Base Level ของ Homunculus

 

Homunculus Eira

 

 • Homunculus Eira : Overed Boost

– ปรับค่า FLEE และ ASPD
– เพิ่ม Cooldown สกิล 60 วินาที

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Skill Cooldown 60 วินาที 60 วินาที 60 วินาที 60 วินาที 60 วินาที
FLEE 440 480 520 560 600
ASPD 182 184 186 188 190

 

 • Homunculus Eira : Eraser Cutter

– ปรับเพิ่ม Damage ของสกิล
-เพิ่มเอฟเฟกต์การเพิกเฉยต่อพลังป้องกันทางเวทมนตร์ของเป้าหมาย

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage (คงที่) 350% 700% 1050% 1400% 1750%
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม 1 เพิ่มเอฟเฟกต์การเพิกเฉยต่อพลังป้องกันเวทมนตร์ของเป้าหมาย
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม 2 เพิ่ม Damage ของสกิลขึ้นตามค่า INT และ Base Level ของ Homunculus
Level 6 7 8 9 10
Damage (คงที่) 2100% 2450% 2800% 3150% 3500%
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม 1 เพิ่มเอฟเฟกต์การเพิกเฉยต่อพลังป้องกันเวทมนตร์ของเป้าหมาย
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม 2 เพิ่ม Damage ของสกิลขึ้นตามค่า INT และ Base Level ของ Homunculus

 

 • Homunculus Eira : Xeno Slasher

– ปรับเพิ่ม Damage ของสกิล
– เพิ่มเอฟเฟกต์การเพิกเฉยต่อพลังป้องกันทางเวทมนตร์ของเป้าหมาย

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage (คงที่) 350% 700% 1050% 1400% 1750%
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม 1 เพิ่มเอฟเฟกต์การเพิกเฉยต่อพลังป้องกันเวทมนตร์ของเป้าหมาย
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม 2 เพิ่ม Damage ของสกิลขึ้นตามค่า INT และ Base Level ของ Homunculus
Level 6 7 8 9 10
Damage (คงที่) 2100% 2450% 2800% 3150% 3500%
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม 1 เพิ่มเอฟเฟกต์การเพิกเฉยต่อพลังป้องกันเวทมนตร์ของเป้าหมาย
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม 2 เพิ่ม Damage ของสกิลขึ้นตามค่า INT และ Base Level ของ Homunculus

 

 • Homunculus Eira : Light of Regenerate

– บทลงโทษค่าความสนิทถูกลบออก

 

Homunculus Sera

 • Homunculus Sera : Needle of Paralyze

– ปรับเพิ่ม Damage ของสกิล
– เพิ่มเอฟเฟกต์การเพิกเฉยต่อพลังป้องกันทางกายภาพของเป้าหมาย

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage (คงที่) 300% 600% 900% 1200% 1500%
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม 1 เพิ่มเอฟเฟกต์การเพิกเฉยต่อพลังป้องกันกายภาพของเป้าหมาย
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม 2 เพิ่ม Damage ของสกิลขึ้นตามค่า DEX และ Base Level ของ Homunculus
Level 6 7 8 9 10
Damage (คงที่) 1800% 2100% 2400% 2700% 3000%
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม 1 เพิ่มเอฟเฟกต์การเพิกเฉยต่อพลังป้องกันกายภาพของเป้าหมาย
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม 2 เพิ่ม Damage ของสกิลขึ้นตามค่า DEX และ Base Level ของ Homunculus

 

Homunculus Bayeri

 • Homunculus Bayeri : Stahl Horn

– ปรับเพิ่ม Damage ของสกิล

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage (คงที่) 1100% 1200% 1300% 1400% 1500%
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม เพิ่ม Damage ของสกิลขึ้นตามค่า VIT และ Base Level ของ Homunculus
Level 6 7 8 9 10
Damage (โจมตีเป็น Target) 1600% 1700% 1800% 1900% 2000%
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม เพิ่ม Damage ของสกิลขึ้นตามค่า VIT และ Base Level ของ Homunculus

 

 • Homunculus Bayeri : Heilige Stange

– ปรับเพิ่ม Damage ของสกิล

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage (คงที่) 1250% 1500% 1750% 2000% 2250%
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม 1 เพิ่มเอฟเฟกต์การเพิกเฉยต่อพลังป้องกันทางเวทมนตร์ของเป้าหมาย
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม 2 เพิ่ม Damage ของสกิลขึ้นตามค่า VIT และ Base Level ของ Homunculus
Level 6 7 8 9 10
Damage (คงที่) 2500% 2750% 3000% 3250% 3500%
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม 1 เพิ่มเอฟเฟกต์การเพิกเฉยต่อพลังป้องกันทางเวทมนตร์ของเป้าหมาย
เอฟเฟกต์เพิ่มเติม 2 เพิ่ม Damage ของสกิลขึ้นตามค่า VIT และ Base Level ของ Homunculus

 

 • Item Sling / Bomb Creation

– ลบสกิลออก

 • Change Material

– ลบสูตรผสมของไอเท็มประเภทโยนหรือขว้าง

 • Special Pharmacy

– เพิ่มประเภทยาบัพและยาฟื้นฟู 6 ชนิด

ไอเท็มที่เพิ่ม
Level วัตถุดิบ คุณสมบัติ
Golden X Empty Test Tube 10ea +

Yggdrasil Berry 10ea + Gold 5ea

ลด Damage สะท้อนกลับที่ตนเองได้รับ 100% 30วินาที
Red Herb Activator Empty Test Tube 10ea +

Red Herb 45ea + Yggdrasil Seed 5ea

เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้/ระยะไกล 15% 500วินาที
Blue Herb Activator Empty Test Tube 10ea +

Blue Herb 45ea + Yggdrasil Seed 5ea

เพิ่ม Damage ทางเวทย์ทุกธาตุให้กับผู้ใช้ 15% 500วินาที
Concentrated Red Syrup Potion Empty Test Tube 10ea +

Empty Potion Bottle 5ea + Red Syrup 15 ea

ฟื้นฟู 675 HP
Concentrated Blue Syrup Potion Empty Test Tube 10ea +

Empty Potion Bottle 5ea + Blue Syrup 15 ea

ฟื้นฟู 360 SP
Concentrated Golden Syrup Potion Empty Test Tube 10ea + Empty Potion Bottle 5ea +

White Syrup 15 ea + Yellow Syrup 10ea

ฟื้นฟู 2750 HP
 • Acid Demonstration

– เปลี่ยนประเภทของ Damage จาก Damage ทางกายภาพพิเศษระยะไกลเป็น Damage ทางกายภาพทั่วไป
– จึงทำให้สามารถโจมตีธาตุได้ตามธาตุของอาวุธของผู้ใช้สกิล
– และทำให้มีผลกับค่าพลังป้องกันทางกายภาพของเป้าหมายและค่า HIT ของผู้ใช้งาน
– ปรับให้เพิ่ม Damage ของสกิลขึ้นอีกตามค่า VIT ของเป้าหมาย และค่า INT กับ Base Level ของผู้ใช้สกิล
– สกิลดังกล่าวจะเพิ่มใช้งาน SP 50 หน่วย และเพิ่ม Cooldown สกิล 0.15 วินาที


 • Reverberation

– ปรับสูตรการคำนวณ Damage

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
MATK 1000% 1300% 1600% 1900% 2200%
วิธีการร่ายสกิล รอบ ๆ เป้าหมาย 1 ตัวที่กำหนด
ไอเท็มที่ต้องใช้ Arrow 10 ea

 

 • Drum Sound on Battlefield
 • Rich Man Mr.Kim
 • Invulnerable Siegfried
 • Into The Abyss
 • Service For You
 • Kiss of Fortune
 • Humming
 • Bragi’s Poem
 • Assassin Cross at Sunset
 • Idun’s Apple
 • Whistle

– เปลี่ยนแปลงระยะเวลาต่อเนื่องของสกิลเป็น 180 วินาที

 • Swing Dance
 • Moonlight Serenade
 • Lover Symphony
 • Rush To Windmill

– ไม่ใช้ Neck Protection Candy อีกต่อไป

 • Great Echo

– แม้ Damage สกิลถูกปรับลงครึ่งหนึ่ง แต่สามารถใช้สกิลคนเดียวได้
– หากในปาร์ตี้มี Bard/Dancer Class อีก 1 คน Damage จะเพิ่มเป็น 2 เท่า และคู่ของเรานั้นจะใช้งาน SP 50% ของสกิล


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *