2nd Anniversary : Eden Quest Board EXP UP!

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

 

ระยะเวลากิจกรรม

 23 มิถุนายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) ถึง 7 กรกฎษคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

 

รายละเอียดกิจกรรม

ในช่วงเวลากิจกรรม เควสป้าย Eden ของเลเวล 1-99 จะเพิ่มของรางวัลค่าประสบการณ์ขึ้นอีก 100% 

และ เควสป้าย Eden ของเลเวล 100-140 จะเพิ่มของรางวัลค่าประสบการณ์ขึ้นอีก 20%

 

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/