Skills Balance 1st

Magnum Break
Delay หลังใช้สกิลลดลงจาก 2 วินาทีเป็น 0.5 วินาที
เพิ่ม Cooldown สกิล 2 วินาที

Crazy Uproar
เพิ่มระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.5 วินาที และระยะเวลาร่ายแบบแปรผัน 1 วินาที
ทำให้ STR +4, ATK +30 เพิ่มขึ้นให้กับตนเองและสมาชิกปาร์ตี้รอบ ๆ
เพิ่ม Cooldown สกิล 30 วินาที

Fire Bolt/Cold Bolt/Lightning Bolt
ที่สกิลเลเวล 10 ระยะเวลาร่ายแบบคงที่เพิ่มขึ้นจาก 0.88 วินาทีเป็น 1.2 วินาที
ที่สกิลเลเวล 10 ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลดลงจาก 3.52 วินาทีเป็น 3.2 วินาที
Delay หลังใช้สกิลตามเลเวลของสกิลเปลี่ยนเป็น 1.4 วินาที ทุกเลเวลสกิล
Thunder Storm
ที่สกิลเลเวล 10 ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลงเล็กน้อย จาก 1.6 วินาทีเป็น 1.5 วินาที
ที่สกิลเลเวล 10 ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลดลงจาก 6.4 วินาทีเป็น 4.5 วินาที
Fire Ball
ระยะเวลาร่ายแบบคงที่และแปรผันของเลเวล 1-5 ถูกเปลี่ยนเป็น 0.2 วินาที/0.8 วินาทีเหมือนกับเลเวล 6-10
Delay หลังใช้สกิลลดลงเป็น 0.7 วินาที โดยไม่เกี่ยวข้องกับเลเวลของสกิล
Soul Strike
Delay หลังใช้สกิลตามเลเวลของสกิลเปลี่ยนเป็น1.4 วินาทีทั้งหมด (ที่เลเวล 10 ลดจาก 2.5 วินาทีเป็น 1.4 วินาที)
Frost Diver
Delay หลังใช้สกิลลดลงจาก 1.5 วินาทีเป็น 0.5 วินาที

Blessing
เพิ่มผลของสกิลที่ทำให้ค่า HIT เพิ่มขึ้นตามเลเวลของสกิล
ใช้งานส่วนของปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพิ่มเติมตาม Job Lv. ของสกิล Clementia ของ Arch Bishop
Increase AGI
เพิ่มผลของสกิลที่ทำให้ความเร็วในการโจมตี (ASPD) เพิ่มขึ้นตามเลเวลของสกิล
Angelus
เพิ่มผลของสกิลที่ทำให้ MHP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นตามเลเวลของสกิล
Holy Light
ระยะเวลาร่ายแบบคงที่และระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลดลง 50%


Skills Balance 2nd

Bowling Bash
สร้าง Damage 2 ครั้งต่อเป้าหมายในระยะ 5X5 ช่องรอบ ๆ เป้าหมายที่กำหนด และทำให้กระเด็นออกไป
นอกจากนั้น เมื่อสวมใส่อาวุธประเภท Two-Handed Sword จะสร้าง Damage ตามจำนวนเป้าหมายในระยะ 5X5 ช่องสูงสุด 4 ครั้ง
Delay การร่ายสกิลลดลง และเพิ่ม Cooldown สกิล 1 วินาที
Brandish Spear
เปลี่ยนให้ทำ Damage ทางกายภาพระยะไกลต่อเป้าหมายในระยะ
เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage และเปลี่ยนให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกตามค่า STR ของผู้ใช้สกิล
Delay การร่ายสกิลลดลง
เพิ่ม Delay หลังใช้สกิล 0.5 วินาที
เพิ่ม Cooldown สกิล 1 วินาที
ปริมาณการใช้ SP เพิ่มขึ้น 24 หน่วย
Two hand Quicken
เพิ่มผลของสกิลที่ทำให้ความเร็วในการโจมตี (ASPD) เพิ่มขึ้น 10%
ค่า CRI และ HIT เพิ่มขึ้นตามเลเวลของสกิล
ที่สกิลเลเวล 10 ค่า CRI +12, HIT +20
Charge Attack
ลบระยะเวลาร่ายแบบคงที่และระยะเวลาร่ายแบบแปรผัน 0.25 วินาทีออก
เพิ่ม Cooldown สกิล 0.5 วินาที

Adrenaline Rush
เพิ่มผลของสกิลที่ทำให้ความเร็วในการโจมตี (ASPD) เพิ่มขึ้น 10%
ค่า HIT เพิ่มขึ้นตามเลเวลของสกิล
ที่เลเวล 5 ค่า HIT +20
Power Thrust
ลบโอกาสที่อาวุธจะถูกทำลายออก
เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นที่สมาชิกปาร์ตี้ได้รับ

Sonic Blow
ลบโมชั่นการโจมตีออก
เพิ่มพลังโจมตี โดยเปลี่ยนให้พลังโจมตีต่อเป้าหมายที่มี HP เหลือต่ำกว่า 50% เพิ่มขึ้นอีก
เพิ่ม Cooldown สกิล 1 วินาที

Venom Splasher
ที่เลเวล 10 ระยะเวลา Cooldown สกิลลดลงจาก 12 วินาทีเป็น 2 วินาที
ลบการใช้ Red Gemstone ออก
เพิ่มพลังโจมตีเล็กน้อย

Lord of Vermilion
ที่เลเวล 10 ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลงเล็กน้อย จาก 1.68 วินาทีเป็น 1.5 วินาที
ที่เลเวล 10 ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลดลง จาก 6.72 วินาทีเป็น 4.5 วินาที
Delay หลังใช้สกิลลดลงจาก 5 วินาทีเป็น 1 วินาที
เพิ่ม Cooldown สกิล 5 วินาที
เปลี่ยนให้การแสดงพลังโจมตีจาก การโจมตี 4 รอบ รอบละ 10 ครั้งเป็นการโจมตี 1 รอบเท่านั้น แต่แบ่งเป็น 20 ครั้ง
เพิ่มพลังโจมตีเล็กน้อย
Meteor Storm
ที่เลเวล 10 ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลง จาก 2.4 วินาทีเป็น 1.5 วินาที
ที่เลเวล 10 ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลดลง จาก 9.6 วินาทีเป็น 6.3 วินาที
Delay หลังใช้สกิลลดลงจาก 7 วินาทีเป็น 1 วินาที
เพิ่ม Cooldown สกิล 7 วินาที
Storm Gust
ที่เลเวล 10 ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลง จาก 2.4 วินาทีเป็น 1.5 วินาที
ที่เลเวล 10 ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลดลง จาก 9.6 วินาทีเป็น 6.3 วินาที
Delay หลังใช้สกิลลดลงจาก 5 วินาทีเป็น 1 วินาที
เพิ่ม Cooldown สกิล 6 วินาที
Jupitel Thunder
ที่เลเวล 10 ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลง จาก 1.12 วินาทีเป็น 0.5 วินาที
ที่เลเวล 10 ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลดลง จาก 4.48 วินาทีเป็น 3.8 วินาที
Earth Spike
ที่เลเวล 5 ระยะเวลาร่ายแบบคงที่เพิ่มขึ้น จาก 0.56 วินาทีเป็น 1.2 วินาที
ที่เลเวล 5 ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันเพิ่มขึ้น จาก 2.24 วินาทีเป็น 3.2 วินาที
ที่เลเวล 5 Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 1.8 วินาทีเป็น 1.4 วินาที
ทุก ๆ การโจมตี 1 ครั้ง พลังโจมตีเพิ่มขึ้น จาก 100% เป็น 200%
Heaven’s Drive
ที่เลเวล 5 ระยะเวลาร่ายแบบคงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 0.64 วินาทีเป็น 0.8 วินาที
ที่เลเวล 5 ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลดลง จาก 3.2 วินาทีเป็น 1.9 วินาที
ที่เลเวล 5 Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 1 วินาทีเป็น 0.5 วินาที
เพิ่ม Cooldown สกิล 1 วินาที

Magnus Exorcismus
ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลง จาก 3 วินาทีเป็น 1 วินาที
ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลดลง จาก 12 วินาทีเป็น 4 วินาที
Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 1.5 วินาทีเป็น 1 วินาที
เพิ่ม Cooldown สกิล 6 วินาที
เปลี่ยนให้สามารถสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายได้ทุกประเภท
เปลี่ยนให้พลังโจมตีต่อเป้าหมายประเภท Demon, Undead ธาตุ Shadow, Undead เพิ่มขึ้นอีก
Mace Mastery
ทุก ๆ เลเวลของการเรียนรู้สกิล เพิ่มผลที่เพิ่มค่า CRI และที่เลเวล 10 ค่า CRI +10
Suffragium
เปลี่ยนให้การลดระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลดลงโดยไม่สนจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาผลของสกิลให้กับตนเองและสมาชิกปาร์ตี้
เพิ่มระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.5 วินาที และเพิ่มระยะเวลาร่ายแบบแปรผัน 1 วินาที
Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 2 วินาทีเป็น 1 วินาที
เพิ่ม Cooldown สกิล 30 วินาที
Impositio Manus
เพิ่มค่า ATK และ MATK ของตนเองและสมาชิกปาร์ตี้รอบ ๆ
เพิ่มระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.5 วินาที และเพิ่มระยะเวลาร่ายแบบแปรผัน 1 วินาที
Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 3 วินาทีเป็น 1 วินาที
เพิ่ม Cooldown สกิล 30 วินาที


Land Mine
ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลง จาก 1 วินาทีเป็น 0.3 วินาที
เพิ่มระยะเวลาร่ายแบบแปรผัน 0.5 วินาที
Claymore Trap
ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลง จาก 1 วินาทีเป็น 0.3 วินาที
เพิ่มระยะเวลาร่ายแบบแปรผัน 0.5 วินาที
Blast Mine
ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลง จาก 1 วินาทีเป็น 0.3 วินาที
เพิ่มระยะเวลาร่ายแบบแปรผัน 0.5 วินาที
Blitz Beat
เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage และเปลี่ยนให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามค่า AGI และ DEX ของผู้ใช้สกิล
เมื่อสกิลทำงานโดยอัตโนมัติ ลบผลพลังโจมตีแบบกระจายออก

Grand Cross
ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลง จาก 1.5 วินาทีเป็น 0.5วินาที
ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลดลง จาก 1.5 วินาทีเป็น 1 วินาที
Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 1.5 วินาทีเป็น 0.5 วินาที
เพิ่ม Cooldown สกิล 1 วินาที
ลบ Damage ที่ทำต่อตนเองออก
Shield Boomerang
เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage
Spear Quicken
เพิ่มผลของสกิลที่ทำให้ ASPD +10%

Demonstration
เพิ่มโอกาสที่อาวุธจะถูกทำลายขึ้น
เปลี่ยนให้ประเภทการโจมตี จากการโจมตีทางกายภาพพิเศษ เป็นการโจมตีทางกายภาพระยะใกล้ทั่วไป
เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage และเปลี่ยนให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกตามเลเวลสกิล Learning Potion ที่ผู้ใช้สกิลเรียนรู้
Acid Terror
เพิ่มโอกาสที่เกราะจะถูกทำลายขึ้น
เปลี่ยนให้ประเภทการโจมตี จากการโจมตีทางกายภาพระยะไกลพิเศษ เป็นการโจมตีทางกายภาพระยะไกลทั่วไป
เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage และเปลี่ยนให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกตามเลเวลสกิล Learning Potion ที่ผู้ใช้สกิลเรียนรู้

 

Raid
ลดปริมาณการใช้ SP ลงเป็น 15 หน่วย
เพิ่มพลังโจมตี
มอบผลของสกิลที่ทำให้พลังโจมตีต่อเป้าหมายที่โดนโจมตีด้วย Raid เพิ่ม 30%
(กรณีของ MVP เพิ่ม 15%)
Back Stab
เปลี่ยนให้วิธีการใช้สกิลเป็นการเคลื่อนที่ไปยังฝั่งตรงข้ามของเป้าหมาย และโจมตี
เปลี่ยนให้ไม่สามารถใช้สกิลได้ในสถานะซ่อนตัว (Hide)
เมื่อร่ายสกิลด้วยอาวุธประเภท Dagger เพิ่มพลังโจมตีขึ้นเป็น 2 เท่า
เพิ่มผลของสกิลที่ทำให้ได้รับค่าความแม่นยำ เพิ่มเติมตามเลเวลของสกิล
เพิ่ม Cooldown สกิล 0.5 วินาที
Plagiarism
เพิ่มผลของสกิลที่ทำให้ ASPD เพิ่มขึ้นตามเลเวลของสกิล

Deluge/Violent Gale/Volcano
เปลี่ยนให้การใช้ไอเท็มในการใช้สกิล จาก Yellow Gemstone เป็น Blue Gemstone
เปลี่ยนให้ผลเพิ่มพลังโจมตีของสกิล Volcano เป็นผลเพิ่ม ATK/MATK
Frost Weapon/Lightning Loader/Seismic Weapon/Flame Launcher
ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลง จาก 3 วินาทีเป็น 1 วินาที
เพิ่มระยะเวลาร่ายแบบแปรผัน 1 วินาที
เปลี่ยนให้การใช้ไอเท็มในการใช้สกิล เป็น Indigo Point/Yellow Wish Point/Lime Green Point/Scarlet Point
เพิ่มผลของสกิลที่ทำให้พลังโจมตีทางเวทมนตร์เพิ่มขึ้นตรงกับแต่ละธาตุ
ลบโอกาสการใช้สกิลล้มเหลวออก
เปลี่ยนระยะเวลาของผลสกิลเลเวล 1-4
Auto Spell
เปลี่ยนให้เลเวลสกิลจะถูกใช้งานที่เลเวลครึ่งหนึ่งของเลเวลสกิล Auto Spell และจะไม่ใช้งานด้วยการสุ่มเลเวลอีกต่อไป
(แต่ ถ้าเลเวลสกิลของเวทย์ที่เลือกต่ำกว่า จะใช้สกิลด้วยเลเวลที่เรียนรู้)
เปลี่ยนโอกาสที่สกิลจะใช้งาน
เปลี่ยนประเภทของเวทย์ที่สามารถเลือกได้ที่เพิ่มขึ้นตามเลเวลของสกิล ดังนี้
Lv 1-3 : Fire Bolt/Cold Bolt/Lightning Bolt
Lv 4-6 : Soul Strike/Fire Ball
Lv 7-9 : Earth Spike/Frost Diver
Lv 10 : Thunder Storm/Heaven’s Drive

Triple Attack
โอกาสที่สกิลจะใช้งานคงที่ที่ 30% โดยไม่เกี่ยวข้องกับเลเวลของสกิล
Chain Combo
กรณีที่ใช้สกิลด้วยอาวุธประเภท Knuckle พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น และปริมาณการใช้ SP จะลดลง
Combo Finish
เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage และเปลี่ยนให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกตามค่า STR ของผู้ใช้สกิล
ลดปริมาณการใช้ SP ลง
Asura Strike
เปลี่ยนให้เมื่อใช้เป็นสกิลต่อเนื่อง จะสามารถใช้สกิลได้ก็ต่อเมื่อมี Spirit Sphere มากกว่า 1 อัน
เมื่อร่ายสกิล มี Spirit Sphere มากกว่า 6 อัน พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นประมาณ 100%
หลังจากใช้งานสกิล ค่า SP จะไม่ฟื้นอัตโนมัติ 10 วินาที เป็น 3 วินาที
Stop Blade
เปลี่ยนให้ระยะเวลาของผลสกิล เป็น 10 วินาที
เปลี่ยนให้สามารถใช้สกิลกับมอนสเตอร์ประเภท Boss ได้ และเมื่อใช้สกิลต่อ Boss จะมีระยะเวลาของผลสกิล 2 วินาที
Infiltration
เพิ่มพลังโจมตีขึ้นเล็กน้อย และเมื่อใช้สกิลต่อเป้าหมายที่ผู้ใช้จับด้วยสกิล Stop Blade พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น
Finger Offensive
เปลี่ยนให้การใช้สกิลจะสูญเสีย Spirit Sphere 1 อัน โดยไม่เกี่ยวข้องกับเลเวลของสกิล
เพิ่มพลังโจมตีขึ้นเล็กน้อย และเมื่อใช้สกิลต่อเป้าหมายที่ผู้ใช้จับด้วยสกิล Stop Blade พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น
เปลี่ยนให้ระยะเวลาร่ายแบบคงที่และระยะเวลาร่ายแบบแปรผัน เป็น 0.5 วินาที โดยไม่เกี่ยวข้องกับเลเวลของสกิล
Spiritual Sphere Absorption
ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลง จาก 1 วินาทีเป็น 0.5 วินาที
ลบระยะเวลาร่ายแบบแปรผันออก
ปรับโทษตามขนาดของอาวุธประเภทสนับใหม่
เดิม : small 100% / medium 75% / large 50%
ใหม่ : small 100% / medium 100% / large 75%

ผลของบัฟที่จำกัดระยะ 9X9 ช่องได้รับการปรับปรุงให้สามารถมอบผลของบัฟให้แก่สมาชิกปาร์ตี้ทุกคนโดยไม่กำหนดขอบเขต
นอกจากนั้น กรณีของสกิลประเภท Ensemble ได้เปลี่ยนจาก Penalty เคลื่อนที่ไม่ได้ เป็นผลลดความเร็วในการเคลื่อนที่และความเร็วในการโจมตีเป็น และ Penalty ใช้สกิลไม่ได้ เป็นเวลา 30 วินาที
ซึ่ง Penalty ดังกล่าวจะสามารถยกเลิกได้ด้วยผลสกิล Skilled Special Singer ของไฮคลาส
Musical Strike/Dart Arrow
ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลดลง จาก 1.5 วินาทีเป็น 0.5 วินาที
เพิ่ม Delay หลังใช้สกิล 0.3 วินาที
เพิ่มพลังโจมตีขึ้น
Musical Lesson
เพิ่มผลของสกิลที่ทำให้ ASPD และ MSP % เพิ่มขึ้น
Dancing Lesson
เพิ่มผลของสกิลที่ทำให้ค่า CRI และ MSP % เพิ่มขึ้น
Frost Joker/Scream
เพิ่ม Cooldown สกิล 5 วินาที
Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 4 วินาทีเป็น 0.3 วินาที
Extemporaneousness
เปลี่ยนให้เมื่อใช้สกิลประเภท Instrument, Dance และ Ensemble มีผลลดปริมาณการใช้ SP ลง
เพิ่ม Delay หลังใช้สกิล 0.3 วินาที และเพิ่ม Cooldown สกิล 300 วินาที
Encore
เพิ่ม Delay หลังใช้สกิล 0.3 วินาที และเพิ่ม Cooldown สกิล 10 วินาที
Dissonance
สร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุ Neutral ต่อเป้าหมายในระยะ 9X9 ช่องรอบ ๆ ตนเอง
พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกตาม Job Lv. ของผู้ใช้สกิล
สกิลนี้สามารถใช้ได้ในพื้นที่ PVP เท่านั้น
Bragi’s Poem
มอบผลที่จะลดระยะเวลาร่ายแบบแปรผันและผลลด Delay หลังใช้สกิลให้กับตนเองและสมาชิกปาร์ตี้ในหน้าจอ (31X31 ช่อง)
Assassin Cross at Sunset
มอบผลที่จะเพิ่ม ASPD ให้กับตนเองและสมาชิกปาร์ตี้ในหน้าจอ (31X31 ช่อง)
Idun’s Apple
มอบผลที่จะเพิ่ม MHP % และผลเพิ่มการฟื้นฟูที่ได้รับให้กับตนเองและสมาชิกปาร์ตี้ในหน้าจอ (31X31 ช่อง)
Whistle
มอบผลที่จะเพิ่มค่า FLEE และ Perfect Dodge ให้กับตนเองและสมาชิกปาร์ตี้ในหน้าจอ (31X31 ช่อง)
Ugly Dance
มีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายทางกายภาพธาตุ Neutral ต่อเป้าหมายในระยะ 9X9 ช่องรอบ ๆ ตนเอง และทำให้ SP ของเป้าหมายลดลง
สกิลนี้สามารถใช้ได้ในพื้นที่ PVP เท่านั้น

Don’t Forget Me
ทำให้ความเร็วในการโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายในระยะ 9X9 ช่องรอบ ๆ ตนเองลดลง
ปริมาณความเร็วที่ลดลงได้รับผลจากค่า DEX และ AGI ของผู้ใช้สกิล
สกิลนี้สามารถใช้ได้ในพื้นที่ PVP เท่านั้น
Service For You
มอบผลที่จะเพิ่ม MSP % และผลลดปริมาณการใช้ SP % ให้กับตนเองและสมาชิกปาร์ตี้ในหน้าจอ (31X31 ช่อง)
Kiss of Fortune
มอบผลที่จะเพิ่ม Cri และ Critical Damageให้กับตนเองและสมาชิกปาร์ตี้ในหน้าจอ (31X31 ช่อง)
Humming
มอบผลที่จะเพิ่มค่า HIT ให้กับตนเองและสมาชิกปาร์ตี้ในหน้าจอ (31X31 ช่อง)
Rich Man Mr.Kim
มอบผลที่จะเพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับเมื่อกำจัดมอนสเตอร์ให้กับตนเองและสมาชิกปาร์ตี้ในหน้าจอ (31X31 ช่อง)
Ring of Nibelungen
มอบผลที่จะสุ่มให้กับตนเองและสมาชิกปาร์ตี้ในหน้าจอ (31X31 ช่อง)
Invulnerable Siegfried
มอบผลที่จะเพิ่มความต้านทานต่อการโจมตีธาตุ Earth/Water/Fire/Wind
และผลเพิ่มความต้านทานต่อสถานะผิดปกติ Blind/Stone/Frozen/Stune/Curse/Sleep/Silence ให้กับตนเองและสมาชิกปาร์ตี้ในหน้าจอ (31X31 ช่อง)
Into The Abyss
มอบผลที่จะไม่ต้องสูญเสีย Gemstone ให้กับตนเองและสมาชิกปาร์ตี้ในหน้าจอ (31X31 ช่อง)
Eternal Chaos
ทำให้ DEF ของเป้าหมายในระยะ 9X9 ช่องรอบ ๆ ตนเองกลายเป็น 0 ตลอดระยะเวลาของผลสกิล
สกิลนี้สามารถใช้ได้ในพื้นที่ PVP เท่านั้น
Loki’s Wail
ทำให้ผู้เล่นทุกคน(รวมถึงคู่เต้น) ยกเว้นผู้ร่าย ในระยะ 9 x 9 ช่องรอบตัวผู้ร่าย ไม่สามารถใช้สกิลได้ และมีโอกาสติดสถานะ confusion เป็นเวลา 30 วินาที
สกิลนี้สามารถใช้ได้ในพื้นที่ PVP เท่านั้น
Lullaby
มอบผลสถานะผิดปกติ Sleep ต่อเป้าหมายในระยะ 9X9 ช่องรอบ ๆ ตนเอง
Drum Sound on Battlefield
มอบผลที่จะเพิ่ม ATK และ DEF ให้กับตนเองและสมาชิกปาร์ตี้ในหน้าจอ (31X31 ช่อง)

 


Skills Balance Transcendent

Clashing Spiral
ที่เลเวล 5 ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลง จาก 0.5 วินาทีเป็น 0.3 วินาที
ที่เลเวล 5 ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลดลง จาก 0.5 วินาทีเป็น 0.25 วินาที
ที่เลเวล 5 Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 2 วินาทีเป็น 1 วินาที
เพิ่มค่าโบนัส Damage ขึ้นตามขนาด
เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage การโจมตีต่อ 1 ครั้ง ที่เลเวล 5 พลังโจมตีเพิ่มขึ้น จาก 350% เป็น 400%
พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้สกิล
Aura Blade
เปลี่ยนให้ค่าพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นเพิ่มตาม Base Lv. ของผู้ใช้สกิล
Spear Dynamo
เปลี่ยนให้ผลของสกิลยังคงอยู่เมื่อถอด หรือเปลี่ยนอุปกรณ์
เปลี่ยนให้วิธีการเพิ่มพลังโจมตี จากการเพิ่ม Damage ที่เลเวล 5 ขึ้น 25% เป็นการเพิ่ม ATK 15%
ปริมาณพลังป้องกันที่ลดลง ที่เลเวล 5 ลดลงจาก 25% เป็น 15%
ระยะเวลาของผลสกิล ที่เลเวล 5 เพิ่มขึ้นจาก 45 วินาทีเป็น 60 วินาที

Power Thrust Max
ลบโอกาสที่อาวุธจะถูกทำลายออก

 

 

Meteor Assault
ลบ Delay หลังใช้สกิล 0.5 วินาทีออก และเพิ่ม Cooldown สกิล 0.5 วินาที
เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage และเปลี่ยนให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกตามค่า STR ของผู้ใช้สกิล
Enchant Deadly Poison
ลบส่วนที่เมื่อใช้สกิล จะเพิ่ม Damage สกิล Cross Impact, Counter Slash, Soul Destroyer, Sonic Blow 50% ออก
ลบ Delay หลังใช้สกิล 2 วินาทีออก และเพิ่ม Cooldown สกิล 2 วินาที
ระยะเวลาของผลสกิล ที่เลเวล 5 เพิ่มขึ้นจาก 60 วินาทีเป็น 120 วินาที

Gravitational Field
ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลง จาก 5 วินาทีเป็น 1 วินาที
เพิ่มระยะเวลาร่ายแบบแปรผัน 5 วินาที
Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 9 วินาทีเป็น 1 วินาที
เพิ่ม Cooldown สกิล 5 วินาที
เปลี่ยนปริมาณการใช้ SP ของสกิลเลเวล 1-4
เปลี่ยนการโจมตีของสกิล จากพลังโจมตีแบบตายตัวเป็นพลังโจมตีทางเวทมนตร์ธาตุ Neutral
พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกตาม Base Lv. ของผู้ใช้สกิล
ยกเลิก debuff ต่อเป้าหมาย
ยกเลิกการใช้ Blue gemstone ในการร่ายสกิล
Napalm Vulcan
เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage และเปลี่ยนให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกตาม Base Lv. ของผู้ใช้สกิล
เปลี่ยนให้พลังโจมตีไม่ถูกแบ่งตามจำนวนเป้าหมายในระยะ
Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 1 วินาทีเป็น 0.5 วินาที
เพิ่ม Cooldown สกิล 1 วินาที

Basilica
ที่เลเวล 5 ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลง จาก 9 วินาทีเป็น 1 วินาที และเพิ่มระยะเวลาร่ายแปรผัน 3 วินาที
ที่เลเวล 5 Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 6 วินาทีเป็น 1 วินาที และเพิ่ม Cooldown สกิล 30 วินาที
ที่เลเวล 5 ปริมาณการใช้ SP ลดลง จาก 120 เป็น 80
เปลี่ยนผลของสกิล และมอบผลที่จะเพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ธาตุ Holy
และมอบผลเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อศัตรูธาตุ Shadow/Undead ตลอดระยะเวลาของผลสกิลให้กับตนเอง
Assumption
ที่เลเวล 5 Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 1.5 วินาทีเป็น 0.5 วินาที
เปลี่ยนผลของสกิล และมอบผลที่จะเพิ่มพลังป้องกันของอุปกรณ์
และมอบผลเพิ่มปริมาณการฟื้นฟู Heal ที่ได้รับตลอดระยะเวลาของผลสกิลให้กับเป้าหมาย
เปลี่ยนให้ใช้ผลทับซ้อนกับผลสกิล Kyrie Eleison ได้


Focused Arrow Strike
Delay หลังใช้สกิลลดลงเหลือ 0.5 วินาที
ระยะเวลาร่ายแบบคงที่และระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลดลง จาก 1 วินาทีเป็น 0.5 วินาที
เพิ่มโอกาสที่จะทำให้เกิด Critical
เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage และเปลี่ยนให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกตาม Base Lv. ของผู้ใช้สกิล
Falcon Assault
เปลี่ยนวิธีการคิดค่าพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้น
Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 3 วินาทีเป็น 0.5 วินาที

Shield Chain
ที่เลเวล 5 ระยะการร่ายเพิ่มขึ้น จาก 4 ช่องเป็น 11 ช่อง
เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage และเปลี่ยนให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกตาม Base Lv. ของผู้ใช้สกิล
Gloria Domini
ลบผลสกิลที่ลด SP ของเป้าหมายออก
เปลี่ยนผลของสกิล และเปลี่ยนการโจมตีของสกิล จากพลังโจมตีแบบคงที่เป็นพลังโจมตีทางเวทมนตร์ธาตุ Holy
เปลี่ยนให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกตาม Base Lv. ของผู้ใช้สกิล
ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลง จาก 1.6 วินาทีเป็น 1 วินาที
ที่เลเวล 5 Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 4 วินาทีเป็น 1 วินาที

Foresight
ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลง จาก 5 วินาทีเป็น 2.5 วินาที
Indulge
ที่เลเวล 5 Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 1.8 วินาทีเป็น 0.5 วินาที

Zen
ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลง จาก 2 วินาทีเป็น 1 วินาที
Raging Palm Strike
เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage และเปลี่ยนให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกตามค่า STR และ Base Lv. ของผู้ใช้สกิล
Glacier Fist
เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage และเปลี่ยนให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกตาม Base Lv. ของผู้ใช้สกิล
Chain Crush Combo
การใช้ Spirit Sphere ลดลง จาก 2 อันเป็น 1 อัน
เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage และเปลี่ยนให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกตาม Base Lv. ของผู้ใช้สกิล


Arrow Vulcan
ที่เลเวล 10 ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลดลง จาก 0.76 วินาทีเป็น 0.5 วินาที
ที่เลเวล 10 ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลดลง จาก 3.04 วินาทีเป็น 1.5 วินาที
Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 2 วินาทีเป็น 0.5 วินาที และเพิ่ม Cooldown สกิล 1.5 วินาที
เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage และเปลี่ยนให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกตาม Base Lv. ของผู้ใช้สกิล
ลบโมชั่นการโจมตีออก
– เปลี่ยนชื่อสกิล Longing for Freedom เป็น Skilled Special Singer
ทำให้ Penalty ที่เกิดจากสกิลประเภท Ensemble ถูกยกเลิกโดยทันที
เพิ่ม Cooldown สกิล 60 วินาที

Tarot Card of Fate
Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 3 วินาทีเป็น 0.3 วินาที และเพิ่ม Cooldown สกิล 3 วินาที


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *